dir="rtl"> اعلان کاریابی: آمرکمونیکیشن | Civil Aviation Authority of Afghanistan

اعلان کاریابی: آمرکمونیکیشن

شماره :                

عنوان بست :          آمرکمونیکیشن  

وزارت/اداره :          اداره مستقل هوانوردی ملکی   

بست :                    3

تعداد بست               1

موقعیت                   کابل

ریاست :                  ریاست خدمات تخنیکی

تاریخ اعلان:          01/01/2018    

تاریخ ختم اعلان:        07/01/2018

اعلان مجدد

  اداره مستقل هوانوردی ملکی :

 • اداره مستقل هوانوردی ملکی بر مبنای قانون هوانوردی ملکی ، که درفصل دوم تحت عنوان تشکیل ، وظایف وصلاحیتهای اداره هوانوردی ملکی ، مطابق ماده یازدهم قانون متذکره که چنین مشعر است :

اداره هوانوردی ملکی مسؤل تنظیم کنترول امورمربوط به هوانوردی ملکی درکشور بوده ، منحیث اداره مستقل دارای تشکیل و بودجه مستقل دولتی طبق احکام قانون فعالیت مینماید .

 • قانون هوانوردی ملکی درطی فرمان شماره ( 88 ) مورخ 08/08/1391 از جانب محترم رئیس جمهور وقت منظور گردیده است .

طرح پیشنهادی تشکیل اداره مستقل هوانوردی ملکی به اساس هدایت حکم ( 3577 ) مورخ 10/06/1392 از جانب محترم رئیس جمهور ، دولت اسلامی افغانستان  بتاریخ 10/06/1392 منظور گردیده است  .

اداره مستقل هوانوردی ملکی عمدتٱعرضه خدمات حمل و نقل مصؤن و موثر هوایی جهت رشد و تقویت اقتصاد ملی کشور عزیز بوده و پاسخگو به مردم افغانستان خواهیم بود.

اداره هوانوردی ملکی به منظور انتقال به موقع مصؤن و با سهولت های بیشتر برای مسافرین و اموال مردم تسهیلات بهتر، فعال، مؤثرومفید ترانسپورت ( هوائی) یعنی عرضه خدمات با کیفیت و قابل دسترس مردم به ترانسپور هوائی  دوامدار و فعال به سطح ملی وبین المللی میباشد، وبرای انجام ماموریت فوق برنامه ذیل تحت اجرا قرار دارد.

بـوجود آوردن ظـرفیت هـای جـدید  جهـت تأمـین ارتباطات بـا جـهان خارج بااجرای پروازهـای مصؤن وسریع بین المللی.

تقویت شبکه تـرانسپورت هـوائی داخلی وازدیاد پروازهای هوایئ به ولایات.

اصـلاح قوانین و وضع مقررات جدید.

                                  

هدف برنامه CBR:

برنامه CBR یک برنامه بسیار مهم و ارزشمند دولت جمهوری اسلامی افغانستان بوده که توسط کمیسیون محترم مستقل اصلاحات اداری وخدمات ملکی و وزارت محترم مالیه رهبری و مدیریت میگردد، و ذریعه بودجه ملی از طریق (ARTF) تمویل میگردد، هدف این برنامه این است تا وزارت ها و ادارات دولتی را حمایت و تسهیلات لازم در راستای ظرفیت سازی، بهبود اجراآت و عرضه خدمات بهتر فراهم سازد. این برنامه وزارت ها و ادارات دولتی را قادر میسازد تا کادر های ورزیده و شایسته را دروزارت ها و ادارات استخدام نماید تا اتکاء به مشاورین خارجی کم شود.

اشخاص که از طریق برنامه CBR استخدام می گردند ، باید از ظرفیت فوق العاده کاری برخوردار بوده تا در روند اصلاحات در اداره ها همکاری جدی نموده و بتوانند عرضه خدمات بهتر و موثر را به مردم افغانستان ارائیه نمایند . شخص استخدام شده در این بست باید توجه به نتایج کاری داشته و همکاری لازم را جهت بدست آوردن اهداف برنامه CBR در اداره داشته باشد. اشخاصیکه بحیث کادر برنامه CBR استخدام می گردند ، برنامه های تخصصی ارتقا ظرفیت برای شان در نظر گرفته شده است .

هدف وظیفه:

کنترول از وسایل مخابروی و دستگاه های AFTN ,VSAT ,VOICE RECORDER   و   همچنان نظارت از  بندوید BAND WIDTH  برای دستگاه های VSAT    سیستم  WAM/ADS – B در کشور.

مسؤلیت ها وظیفوی:

 • طرح وترتیب پلان کاری عملیاتی آمریت تیلی کمونیکیشن در مطابقت با پلان های ریاست خدمات تخنیکی جهت تحقق و اهداف اداره و انسجام بهتر امور .
 • نظارت از تهیه بندوید Band Width برای دستگاه های مخابروی VSAT و دستگاه های WAM/ADS – B
 • کنترول از چگونگی فعالیت دستگاه های تخنیکی مخابروی HF/VHF/VSAT/AFTN مطابق به استندرد های ICAO
 • کنترول و نظارت از سیستم های مخابروی و تیلفونی جهت فعال نگهداشتن میادین هوایی برای نشست و پرواز طیارات به منظور مصونیت پرواز ها
 • تدویر سمینار ها و ورکشاپ های مسلکی به منظور ارتقای ظرفیت مدیران و کارمندان فنی اداره
 • کنترول و نظارت از وسایل مخابروی RADIO LINK ناصبه دستگاه های  واکی تاکی ,ILS/DVOR/DME , MLAT  در میادین هوائی مرکز و ولایات .
 • تعین و تثبیت فریکونسی های مورد ضرورت و IP آدرس های وسایل مخابروی و در صورت لزوم تجدید سافت ویر و IP   آدرس های وسایل مربوطه .   
 • مراقبت دوامدار از سافت ویر های مخابروی دستگاه ها و در صورت لزوم تجدید سافت ویرمربوط به کمیونیکیشن
 • تامین ارتباط با بخش های اداره مربوطه ، جهت حصول اطمینان از فعال بودن دستگاه های مربوطه جهت مصئونیت پرواز های داخلی و خارجی .
 • مدیریت و انکشاف سیستم فایلنگ به شکل هارد و سافت ، جهت حفظ و نگهداشت اسناد های مربوط به آمریت و دسترسی به موقع اسناد.
 • ارایه گزارش ماهوار، ربعوار، سالانه وعندالضرورت به مقامات ذیصلاح از فعالیت ها و دست آورد های بخش مربوطه.
 • مدیریت کارمندان تحت اثر غرض حصول اطمینان از مؤثریت، تشویق و انظباط کاری شان و اینکه وظایف شانرا به معیارات مقتضی انجام دهند؛
 • ارزیابی اجراات و کارکردهای تمام کارکنان تحت اثر مطابق قانون کارکنان خدمات ملکی در هماهنگی با ریاست منابع بشری اداره.
 • اجرای سایر وظایف که از طرف مقامات ، مطابق قوانین، مقررات و اهداف اداره سپرده میشود؛

مکلفیت گزارشدهی:                                 

امرکمونیکیشن  به رئیس خدمات تخنیکی گزارش میدهد.

نتایج متوقع

الی مدت  دو ماه بعد از استخدام کارکن استخدام شده پلان کاری مفصل را با معیار های پلانی (SMARTA ) و مطابق با اهداف CBR ومسولیتهای وظایف طرح کند .

 

تحصیلات و تجارب :

حداقل شرایط لازم برای احراز این بست احکام مندرج مواد (7 ) و(34 ) قانون کارکنان خدمات ملکی ذکر گردیده است .

 1. حداقل سند تحصیلی لیسانس ، مخابره و الکترونیکس ، کمینوکیشن انجنیرینگ ، به درجه بلندتر رشته متذکره ارجحیت داده میشود .
 2. حداقل دوسال تجربه کاری در بخش کمیونیکیشن .
 3. تسلط به یکی از لسان های رسمی (دری یا پشتو) و بلدیت ( تحریروتکلم) به زبان انگلیسی.
 4. مهارتهای مسلکی تخنیکی وکمپیوتری مرتبط به وظیفه.