dir="rtl"> اعلان کاریابی: امر خدمات ترافیک هوائی | Civil Aviation Authority of Afghanistan

اعلان کاریابی: امر خدمات ترافیک هوائی

شماره :                

عنوان بست :            امر خدمات ترافیک هوائی

وزارت/اداره :          اداره مستقل هوانوردی ملکی

بست :                    3

تعداد بست:              1

موقعیت :                  کابل

بخش مربوطه  :   ریاست تنظیم خدمات ترافیک مخابره

تاریخ اعلان:            01/01/2018  

تاریخ ختم اعلان:         10/01/2018

 اداره مستقل هوانوردی ملکی :

 • اداره مستقل هوانوردی ملکی بر مبنای قانون هوانوردی ملکی ، که درفصل دوم تحت عنوان تشکیل ، وظایف وصلاحیتهای اداره هوانوردی ملکی ، مطابق ماده یازدهم قانون متذکره که چنین مشعر است :

اداره هوانوردی ملکی مسؤل تنظیم کنترول امورمربوط به هوانوردی ملکی درکشور بوده ، منحیث اداره مستقل دارای تشکیل و بودجه مستقل دولتی طبق احکام قانون فعالیت مینماید .

 • قانون هوانوردی ملکی درطی فرمان شماره ( 88 ) مورخ 08/08/1391 از جانب محترم رئیس جمهور وقت منظور گردیده است .

طرح پیشنهادی تشکیل اداره مستقل هوانوردی ملکی به اساس هدایت حکم ( 3577 ) مورخ 10/06/1392 از جانب محترم رئیس جمهور ، دولت اسلامی افغانستان بتاریخ 10/06/1392 منظور گردیده است  .

اداره مستقل هوانوردی ملکی عمدتٱعرضه خدمات حمل و نقل مصؤن و موثر هوایی جهت رشد و تقویت اقتصاد ملی کشور عزیز بوده و پاسخگو به مردم افغانستان خواهیم بود.

اداره هوانوردی ملکی به منظور انتقال به موقع مصؤن و با سهولت های بیشتر برای مسافرین و اموال مردم تسهیلات بهتر، فعال، مؤثرومفید ترانسپورت ( هوائی) یعنی عرضه خدمات با کیفیت و قابل دسترس مردم به ترانسپور هوائی  دوامدار و فعال به سطح ملی وبین المللی میباشد، وبرای انجام ماموریت فوق برنامه ذیل تحت اجرا قرار دارد.

بـوجود آوردن ظـرفیت هـای جـدید  جهـت تأمـین ارتباطات بـا جـهان خارج بااجرای پروازهـای مصؤن وسریع بین المللی.

تقویت شبکه تـرانسپورت هـوائی داخلی وازدیاد پروازهای هوایئ به ولایات.

اصـلاح قوانین و وضع مقررات جدید.

هدف برنامه CBR:

برنامه ارتقای ظرفیت برای نتایج Capacity Building for Result (CBR) یک برنامه بسیار مهم و ارزشمند کمیسیون مستقل اصلاحات اداری وخدمات ملکی بوده که هدف کلی آن بالا بردن ظرفیت کاری ادارات خدمات ملکی از طریق اصلاحات تشکیلاتی و برنامه های ارتقای ظرفیت می باشد.

اشخاص که از طریق برنامه CBR استخدام می گردند، باید از ظرفیت فوق العاده کاری برخوردار و ادارات خدمات ملکی افغانستان را در راستای تحقق اهداف شان و عرضه خدمات مؤثر و بهتر همکاری نماید.

شخص استخدام شده در این بست باید توجه به نتایج کاری داشته و همکاری لازم را جهت بدست آوردن اهداف برنامه CBR در وزارت ها و ادارات دولتی داشته باشد. اشخاصیکه بحیث کادر برنامه CBR استخدام می گردند، برنامه های تخصصی ارتقای ظرفیت برای شان در نظر گرفته شده است.

 

هدف وظیفه:

مدیریت، نظارت وکنترول از فعالیت های بخشهای تنظیم خدمات ترافیک هوائی.

مسؤلیت ها وظیفوی:

 1. ترتیب پلان های کاری ماهوار، ربعوار وسالانه آمریت در مطابقت به پلان عمومی جهت رسیدن به اهداف تعین شده اداره.
 2. بازنگری وانکشاف پالیسی، مقررات و معیارها جهت فراهم آوری سهولت بمنظور ارایه خدمات ترافیک هوائی در میادین هوائی.
 3. نظارت وبررسی از تمام پروازهای عبوری و ورودی به منظور مصئونیت پروازها.
 4. حصول اطمینان از تدویر تریننگ های مسلکی بمنظور ارایه خدمات ترافیک هوائی با سازمان های هوانوردی وسایر سازمان های دولتی وبین المللی در هماهنگی با ریاست منابع بشری.
 5. تامین ارتباط وبررسی همه جانبه  بخش های ترافیک هوایی در میادین هوائی(در مرکز و ولایات) پیرامون موضوعات عملیاتی میدان .
 6. حصول اطمینان از مدیریت و تدقیق صورت تمام پروازها ورودی ، عبوری وپروگرامی شرکت های هوائی داخلی وخارجی بمنظور مصئونیت پروازها  .
 7. نظارت از تامین ارتباط و هماهنگی با کمپنی های داخلی وخارجی در مورد اجرای پروازهای پروگرامی وغیر پروگرامی شان.
 8. تامین ارتباط غرض اجرای پروازهای دیپلوماتیک کشورهای خارجی با اداره مستقل هوانوردی ملکی امور خارجه وسفارت خانه های خارجی مقیم کشور.
 9. تامین روابط و اشتراک در جلسات مرتبط بوظیفه با سازمانهای ملی وبین المللی پیرامون جهت تحقق اهداف وپروگرام بخشهای ترافیک هوائی.
 10. مدیریت و انکشاف سیستم فائلنگ به شکل هارد و سافت، جهت حفظ و نگهداشت به منظور دسترسی به موقع اسناد .
 11. ارایه گزارش ماهوار، ربعوار، سالانه وحین ضرورت به مقام ذیصلاح از فعالیت ها و دستاورد های بخش مربوطه.
 12. مدیریت و اداره نمودن کارمندان تحت اثر غرض حصول اطمینان از مؤثریت، تشویق و انظباط کاری شان و اینکه وظایف شانرا به معیارات مقتضی انجام دهند.
 13. ارزیابی اجراات و کارکردهای تمام کارکنان تحت اثر مطابق قانون کارکنان خدمات ملکی در هماهنگی با ریاست منابع بشری.
 14. اجرای سایر وظایف که از طرف مقامات، مطابق قوانین، مقررات و اهداف اداره سپرده می شود.

مکلفیت گزارشدهی:

امر تنظیم خدمات ترافیک هوائی به رئیس تنظیم خدمات ترافیک هوائیگزارش میدهد.

نتایج متوقع :

در ظرف دو ماه بعد از تقرر کارمند باید یک پلان کار مفصل و مقاصد (SMARTA) موقف خویش را مطابق به چهارچوب نتایج برنامه سی بی آر و مسولیت ها/مکلفیت ها لایحه وظایف خویش را انکشاف دهد.

تحصیلات و تجارب :

حداقل شرایط لازم برای احراز این بست احکام مندرج مواد (7 ) و(34 ) قانون کارکنان خدمات ملکی ذکر گردیده است

 1. حداقل درجه تحصیل لیسانسو به درجه بلند تر تحصیلی وسند معتبر (سرتیفیک) دریکی از بخشهای( ترافیک هوائی ATC  ) هوانوردی ملکی  ارجحیت داده میشود.
 2. حد اقل دو سال تجربه کاری مرتبط به وظیفه.

3- تسلط کامل به یکی از لسانهای رسمی ملی ( دری یا پشتو ) وزبان انگلیسی .

4- مهارت های کمپیوتری در برنامه های مرتبط به وظیفه .