dir="rtl"> اعلان کاریابی: متخصص اجابت وتطبیق میادین | Civil Aviation Authority of Afghanistan

اعلان کاریابی: متخصص اجابت وتطبیق میادین

شماره :                

عنوان بست :            متخصص اجابت وتطبیق میادین

وزارت/اداره :          اداره مستقل هوانوردی ملکی   

بست :                    4

تعداد بست               2

موقعیت                   کابل

ریاست :                  ریاست میادین هوائی  

تاریخ اعلان:               01/01/2018

تاریخ ختم اعلان:         10/01/2018

  اداره مستقل هوانوردی ملکی :

 • اداره مستقل هوانوردی ملکی بر مبنای قانون هوانوردی ملکی ، که درفصل دوم تحت عنوان تشکیل ، وظایف وصلاحیتهای اداره هوانوردی ملکی ، مطابق ماده یازدهم قانون متذکره که چنین مشعر است :

اداره هوانوردی ملکی مسؤل تنظیم کنترول امورمربوط به هوانوردی ملکی درکشور بوده ، منحیث اداره مستقل دارای تشکیل و بودجه مستقل دولتی طبق احکام قانون فعالیت مینماید .

 • قانون هوانوردی ملکی درطی فرمان شماره ( 88 ) مورخ 08/08/1391 از جانب محترم رئیس جمهور وقت منظور گردیده است .

طرح پیشنهادی تشکیل اداره مستقل هوانوردی ملکی به اساس هدایت حکم ( 3577 ) مورخ 10/06/1392 از جانب محترم رئیس جمهور ، دولت اسلامی افغانستان  بتاریخ 10/06/1392 منظور گردیده است  .

اداره مستقل هوانوردی ملکی عمدتٱعرضه خدمات حمل و نقل مصؤن و موثر هوایی جهت رشد و تقویت اقتصاد ملی کشور عزیز بوده و پاسخگو به مردم افغانستان خواهیم بود.

اداره هوانوردی ملکی به منظور انتقال به موقع مصؤن و با سهولت های بیشتر برای مسافرین و اموال مردم تسهیلات بهتر، فعال، مؤثرومفید ترانسپورت ( هوائی) یعنی عرضه خدمات با کیفیت و قابل دسترس مردم به ترانسپور هوائی  دوامدار و فعال به سطح ملی وبین المللی میباشد، وبرای انجام ماموریت فوق برنامه ذیل تحت اجرا قرار دارد.

بـوجود آوردن ظـرفیت هـای جـدید  جهـت تأمـین ارتباطات بـا جـهان خارج بااجرای پروازهـای مصؤن وسریع بین المللی.

تقویت شبکه تـرانسپورت هـوائی داخلی وازدیاد پروازهای هوایئ به ولایات.

اصـلاح قوانین و وضع مقررات جدید.

هدف برنامه CBR:

برنامه CBR یک برنامه بسیار مهم و ارزشمند دولت جمهوری اسلامی افغانستان بوده که توسط کمیسیون محترم مستقل اصلاحات اداری وخدمات ملکی و وزارت محترم مالیه رهبری و مدیریت میگردد، و ذریعه بودجه ملی از طریق (ARTF) تمویل میگردد، هدف این برنامه این است تا وزارت ها و ادارات دولتی را حمایت و تسهیلات لازم در راستای ظرفیت سازی، بهبود اجراآت و عرضه خدمات بهتر فراهم سازد. این برنامه وزارت ها و ادارات دولتی را قادر میسازد تا کادر های ورزیده و شایسته را دروزارت ها و ادارات استخدام نماید تا اتکاء به مشاورین خارجی کم شود.

اشخاص که از طریق برنامه CBR استخدام می گردند ، باید از ظرفیت فوق العاده کاری برخوردار بوده تا در روند اصلاحات در اداره ها همکاری جدی نموده و بتوانند عرضه خدمات بهتر و موثر را به مردم افغانستان ارائیه نمایند . شخص استخدام شده در این بست باید توجه به نتایج کاری داشته و همکاری لازم را جهت بدست آوردن اهداف برنامه CBR در اداره داشته باشد. اشخاصیکه بحیث کادر برنامه CBR استخدام می گردند ، برنامه های تخصصی ارتقا ظرفیت برای شان در نظر گرفته شده است .

هدف وظیفه:

 طرح وبازنگری برحصول بهبود وضیعت مالی وجایدادهای میادین

مسؤلیت ها وظیفوی:

 1. ترتیب پلان های کاری ماهوار، ربعوار و سالانه جهت رسیدن به اهداف پیش بینی شده اداره.
 2. حراست ازجایدادها واسناد منقول وغیرمنقول میادین.
 3. رفع نواقص دراسنادها منقول وغیرمنقول مطابق به قانون هوانوردی ملکی
 4. برطرف نمودن مشکلات شامل تعهدات اپراتور یا مالک میدان مطابق به موادات پیش بینی شده در قانون ومقررات مربوط به انها.
 5. رسیدگی به شکایات میادین سرتیفیکیشن شده ویا پروژه های بودیجوی اداره مستقل هوانوردی ملکی وابلاغ نتایج آن به مشوره مقام ریاست.
 6. فراهم نمودن وانکشاف رهنمائی به جامعه هوانوردی مربوط به اجابت وتطبیق امور ذریعه اموزش ، پرورش وارایه مشوره ها.
 7. نظارت از تصویب (صدورنامه های اختیاره، احکام ودستور برای توقف کار، تحمیل نمودن جواز مانند لغو، تعلیق یا اصلاح در سرتیفیکیت اپراتور میدان، سایراسناد تقنینی) به تخلف از مقررات وتاثیرآن به مصونیت هوانوردی.
 8. مدیریت و انکشاف سیستم فایلنگ به شکل هارد و سافت ، جهت حفظ و نگهداشت اسناد های مربوط به آمریت و دسترسی به موقع اسناد.
 9. ارایه گزارش ماهوار، ربعوار، سالانه وعندالضرورت به مقامات ذیصلاح از فعالیت ها و دست آورد های بخش مربوطه.
 10. مدیریت کارمندان تحت اثر غرض حصول اطمینان از مؤثریت، تشویق و انظباط کاری شان و اینکه وظایف شانرا به معیارات مقتضی انجام دهند؛
 11. ارزیابی اجراات و کارکردهای تمام کارکنان تحت اثر مطابق قانون کارکنان خدمات ملکی در هماهنگی با ریاست منابع بشری اداره.
 12. اجرای سایر وظایف که از طرف مقامات ، مطابق قوانین، مقررات و اهداف اداره سپرده میشود؛

 

مکلفیت گزارشدهی:

متخصص ایجابت و تطبیق میادین  به امر عملیات میادین  گزارش میدهد.

نتایج متوقع

الی مدت  دو ماه بعد از استخدام کارکن استخدام شده پلان کاری مفصل را با معیار های پلانی (SMARTA ) و مطابق با اهداف CBR ومسولیتهای وظایف طرح کند .

 

تحصیلات و تجارب :

حداقل شرایط لازم برای احراز این بست احکام مندرج مواد (7 ) و(34 ) قانون کارکنان خدمات ملکی ذکر گردیده است .

2 . حداقل دارای سند تحصیلی لیسانس انجنیری ساختمانی و به درجه بالاتر تحصیلی رشته متذکره ارجحیت داده میشود .

3 . حداقل یکسال تجربه کاری در بخش انجینیری ساختمانی.

4 . تسلط  به یکی از لسان های رسمی کشور (دری یا پشتو) و آشنائی(تحریر و تکلم) با زبان انگلیسی.

5 . مهارتهای تخنیکی در برنامه های کمپیوتری مرتبط به وظیفه.