dir="rtl"> اعلان کاریابی: مدیر عمومی کنترول حریم هوائی | Civil Aviation Authority of Afghanistan

اعلان کاریابی: مدیر عمومی کنترول حریم هوائی

شماره :                

عنوان بست :            مدیر عمومی کنترول حریم هوائی

وزارت/اداره :          اداره مستقل هوانوردی ملکی

بست :                    4

تعداد بست:              (       1     )

موقعیت :                  مرکز              

بخش مربوطه  :   ریاست تنظیم خدمات ترافیک هوایی

تاریخ اعلان:               01/01/2018

تاریخ ختم اعلان:         10/01/2018/

 اداره مستقل هوانوردی ملکی :

 • اداره مستقل هوانوردی ملکی بر مبنای قانون هوانوردی ملکی ، که درفصل دوم تحت عنوان تشکیل ، وظایف وصلاحیتهای اداره هوانوردی ملکی ، مطابق ماده یازدهم قانون متذکره که چنین مشعر است :

اداره هوانوردی ملکی مسؤل تنظیم کنترول امورمربوط به هوانوردی ملکی درکشور بوده ، منحیث اداره مستقل دارای تشکیل و بودجه مستقل دولتی طبق احکام قانون فعالیت مینماید .

 • قانون هوانوردی ملکی درطی فرمان شماره ( 88 ) مورخ 08/08/1391 از جانب محترم رئیس جمهور وقت منظور گردیده است .

طرح پیشنهادی تشکیل اداره مستقل هوانوردی ملکی به اساس هدایت حکم ( 3577 ) مورخ 10/06/1392 از جانب محترم رئیس جمهور ، دولت اسلامی افغانستان بتاریخ 10/06/1392 منظور گردیده است  .

اداره مستقل هوانوردی ملکی عمدتٱعرضه خدمات حمل و نقل مصؤن و موثر هوایی جهت رشد و تقویت اقتصاد ملی کشور عزیز بوده و پاسخگو به مردم افغانستان خواهیم بود.

اداره هوانوردی ملکی به منظور انتقال به موقع مصؤن و با سهولت های بیشتر برای مسافرین و اموال مردم تسهیلات بهتر، فعال، مؤثرومفید ترانسپورت ( هوائی) یعنی عرضه خدمات با کیفیت و قابل دسترس مردم به ترانسپور هوائی  دوامدار و فعال به سطح ملی وبین المللی میباشد، وبرای انجام ماموریت فوق برنامه ذیل تحت اجرا قرار دارد.

بـوجود آوردن ظـرفیت هـای جـدید  جهـت تأمـین ارتباطات بـا جـهان خارج بااجرای پروازهـای مصؤن وسریع بین المللی.

تقویت شبکه تـرانسپورت هـوائی داخلی وازدیاد پروازهای هوایئ به ولایات.

اصـلاح قوانین و وضع مقررات جدید.

هدف برنامه CBR:

برنامه ارتقای ظرفیت برای نتایج Capacity Building for Result (CBR) یک برنامه بسیار مهم و ارزشمند کمیسیون مستقل اصلاحات اداری وخدمات ملکی بوده که هدف کلی آن بالا بردن ظرفیت کاری ادارات خدمات ملکی از طریق اصلاحات تشکیلاتی و برنامه های ارتقای ظرفیت می باشد.

اشخاص که از طریق برنامه CBR استخدام می گردند، باید از ظرفیت فوق العاده کاری برخوردار و ادارات خدمات ملکی افغانستان را در راستای تحقق اهداف شان و عرضه خدمات مؤثر و بهتر همکاری نماید.

شخص استخدام شده در این بست باید توجه به نتایج کاری داشته و همکاری لازم را جهت بدست آوردن اهداف برنامه CBR در وزارت ها و ادارات دولتی داشته باشد. اشخاصیکه بحیث کادر برنامه CBR استخدام می گردند، برنامه های تخصصی ارتقای ظرفیت برای شان در نظر گرفته شده است.

هدف وظیفه:

فراهم نمودن خدمات کنترول ترافیک فضائی ATC از شعبات تقرب پروازApproach وکنترول ساحوی ACC مطابق به قوانین ودستورالعمل های اداره مستقل هوانوردی ملکی .

 

مسؤلیت ها وظیفوی:

 1. ترتیب پلان کاری ماهوار، ربعوارو سالانه آمریت در مطابقت به پلان عمومی جهت رسیدن به اهداف تعیین شده.
 2. تهیه خدمات کنترول ترافیک هوایی از طریق APPROACH و ACC به طیارات که در حریم هوایی تحت اداره شعبات مربوطه پرواز می نمایند مطابق به قوانین ودستورالعمل های پذیرفته شده.
 3. نظارت وارزیابی دوامدار از اجرای وظایف مدیریت های مربوطه وکارمندان آنها جهت حصول از معیاری بودن تهیه خدمات ATC توسط آنها برای حفظ جریان تسریع ومصئون ترافیک فضائی.
 4. فراهم آوری تسهیلات به منظورتدویر برنامه های آموزشی عملی OJT در بخشهای APP وACC برای کارمندان تحت اثر در هماهنگی با ریاست منابع بشری.
 5. اطلاع رسانی در باره حادثات طیارات که در حریم هوایی تحت اداره شعبات مربوطه اتفاق می افتد، دریافت گزارش مفصل از جریان حادثه از شعبه مربوطه ودر صورت لزوم ارسال گزارش به اداره مربوطه ان واخذ تدابیر لازم به منظور جلوگیری از همچو حوادث در آینده.
 6. مدیریت و انکشاف سیستم فائلنگ به شکل هارد و سافت، جهت حفظ و نگهداشت به منظور دسترسی به موقع اسناد .
 1. ارایه گزارش ماهوار، ربعوار، سالانه وحین ضرورت به مقام ذیصلاح از فعالیت ها و دستاورد های بخش مربوطه.
 2. مدیریت و اداره نمودن کارمندان تحت اثر غرض حصول اطمینان از مؤثریت، تشویق و انظباط کاری شان و اینکه وظایف شانرا به معیارات مقتضی انجام دهند.
 3. ارزیابی اجراات و کارکردهای تمام کارکنان تحت اثر مطابق قانون کارکنان خدمات ملکی در هماهنگی با ریاست منابع بشری.
 1. اجرای سایر وظایف که از طرف مقامات، مطابق قوانین، مقررات و اهداف اداره سپرده می شود.

مکلفیت گزارشدهی:   

مدیر عمومی کنترول حریم هوائی به آمرکنترول حریم هوائیگزارش میدهد.

 

نتایج متوقع :

الی مدت  دو ماه بعد از استخدام کارکن استخدام شده پلان کاری مفصل را با معیار های پلانی (SMARTA ) و مطابق با اهداف CBR ومسولیتهای وظایف طرح کند .

تحصیلات و تجارب :

حداقل شرایط لازم برای احراز این بست احکام مندرج مواد (7 ) و(34 ) قانون کارکنان خدمات ملکی ذکر گردیده است

 1. حداقل درجه تحصیل لیسانسو به درجه بلند تر تحصیلی وسند معتبر (سرتیفیک) دریکی از بخشهای( ترافیک هوائی ATC  ) هوانوردی ملکی  ارجحیت داده میشود.
 2. حد اقل دو سال تجربه کاری مرتبط به وظیفه.

3- تسلط کامل به یکی از لسانهای رسمی ملی ( دری یا پشتو ) وزبان انگلیسی .

4- مهارت های کمپیوتری در برنامه های مرتبط به وظیفه .