dir="rtl"> پرواز های ویژه و یک طرفه جهت انتقال هم وطنان و مسافرین گرامی که با توقف پرواز ها در کشور های خارجی گیر مانده اند، جریان دارد | Civil Aviation Authority of Afghanistan

پرواز های ویژه و یک طرفه جهت انتقال هم وطنان و مسافرین گرامی که با توقف پرواز ها در کشور های خارجی گیر مانده اند، جریان دارد

با وجود که بحران شیوع ویروس کرونا موجب قطع تمام ارتباطات ترانسپورت هوایی و زمینی گردیده است؛ اما اداره هوانوردی ملکی از آغاز ایام قرنطین تا حال، با درک مشکلات مسافرین افغان که در کشور های خارجی گیر مانده، در هماهنگی با مقامات جمهوری ا.ا و کشور های که مسافرین افغان در آن گیر مانده اند جهت برگشت مسافرین از این کشور ها مجوز پرواز ها را اخذ نموده و از زمان توقف پرواز ها در این سکتور، تا اکنون به تعداد بیش از 16 هزار مسافر را طی بیش از 100 پرواز های شرکت هوایی آریانا و کام ایر از کشور های خارجی با رعایت تدابیر وقایوی و چک صحی به کابل انتقال داده است.

همچنین از آغاز روز های قرنطین تا اکنون، 26 پرواز کارگو از کشور های خارجی به کابل انجام شده است.

آمریت اطلاعات و ارتباط عامه
2 جوزا 1399