dir="rtl"> بازدید رئیس عمومی اداره هوانوردی ملکی از بخش های مختلف میدان هوایی بین المللی حامد کرزی | Civil Aviation Authority of Afghanistan

بازدید رئیس عمومی اداره هوانوردی ملکی از بخش های مختلف میدان هوایی بین المللی حامد کرزی

داکتر محمد قاسم وفایی زاده، رئیس عمومی اداره هوانوردی ملکی در حالیکه امانزیب انصاری، معین پلان و پالیسی این اداره، جنرال سید عمر صبور، رئیس میدان هوایی بین المللی حامد کرزی، فرید احمد روان، رئیس منابع بشری، نصرت الله تاج، رئیس پلان و تطبیق پروژه های اداره هوانوردی ملکی نیز حضور داشتند از بخش های مختلف میدان هوایی بین المللی حامد کرزی بازدید کرد. هدف از این بازدید که صبح امروز (یک شنبه) انجام شد، بررسی و ارزیابی وضعیت

فعلی میدان هوایی متذکره از نزدیک عنوان می شود.
رئیس عمومی اداره هوانوردی ملکی در این بازدید، از بخش های مختلف میدان هوایی بین المللی حامد کرزی دیدن نموده و جهت بهبود روند فعالیت ها و فراهم کردن سهولت های لازم بیشتر برای مسافرین، هدایات لازم را به مسئولین مربوطه صادر کرد.
گفتنی است که در این دیدار، رئیس اداره هوانوردی ملکی از دستگاه های چک و کنترول مسافرین، ترمینال و ساحات عملیاتی دیدن نموده و بخاطر بهبود امور و ارائه خدمات بهتر و ایجاد موثریت به روئسای مربوطه هدایات لازم داد.

آمریت اطلاعات و ارتباط عامه
22 سرطان 1399