dir="rtl"> دیدار هیئت تخنیکی اداره هوانوردی ملکی با مسئولین شرکت تالس در کشور فرانسه و جرمنی در مورد سیستم رادار های MLAT افغانستان | Civil Aviation Authority of Afghanistan

دیدار هیئت تخنیکی اداره هوانوردی ملکی با مسئولین شرکت تالس در کشور فرانسه و جرمنی در مورد سیستم رادار های MLAT افغانستان

دیدار هیئت تخنیکی اداره هوانوردی ملکی با مسئولین شرکت تالس در کشور فرانسه و جرمنی در مورد سیستم رادار های MLAT افغانستان
هیئت تخنیکی اداره هوانوردی ملکی با مسئولین شرکت تالس در کشور فرانسه دیدار و گفتگو نمودند که در این دیدار، در مورد چگونگی فعالیت رادار های MLAT افغانستان و رفع چالش های موجود بحث و صحبت همه جانبه صورت گرفت.
هیئت متذکره بعد از این دیدار، در پروسه معاینه فنی دستگاه رادار های MLAT در مقر شرکت تالس واقع کشور جرمنی نیز اشتراک نمودند.
طبق قرارداد منعقد شده اداره هوانوردی ملکی با شرکت تالس کشور جرمنی باید ۳ پایه رادار جدید نوع WAM/ADS-B در ساحه شمال شرق کشور نصب گردد.


به اساس مواد قرارداد، هیئت تخنیکی قبل از نصب، باید در پروسه Factory Acceptance Test عملا حضور داشته تا از نگاه تخنیکی، توانایی و فعالیت معیاری دستگاه ها تثبیت گردد. پروسه FAT برای هر دستگاه یک روز را در بر گرفت و دستگاهای متذکره تا ۳ ماه آینده به موقعیت های تعیین شده در افغانستان نصب خواهد گردید.
رادار های MLAT برای کنترول فضای کشور و نظارت از پرواز های عبوری و مدیریت بهتر و مصئونیت حریم هوایی کشور مورد استفاده قرار گرفته و یکی از منابع بزرگ عایداتی برای بودجه کشور نیز محسوب میشود.
قابل ذکر است که سیستم WAM/ADS-B اکنون در ۲۹ سایت در سرتاسر افغانستان نصب گردیده و به طور عمودی از ۲۷۰۰۰ الی ۴۵۰۰۰ فت حریم هوایی را تحت پوشش قرارداده است؛ در ارتفاع فوق الذکر عموما پرواز های عبوری از حریم هوایی کشور استفاده می نمایند.
آمریت اطلاعات و ارتباط عامه
27 جدی 1398