داکتر محمدقاسم وفایی زاده رئیس عمومی اداره هوانوردی ملکی از استادان خارجی که با انستیتوت هوانوردی ملکی همکاری‌های طویل‌المدت داشتند تحسین به عمل آورد.

با حضور داشت محمد نسیم صمیم رئیس انستیتوت هوانوردی ملکی، رئیس عمومی این اداره از چند تن از استادان خارجی که در تدویر کورس های 053 و کورس های 054 و همچنین تدریس مضامین مسلکی که در انستیتوت هوانوردی ملکی برگزارشده بود، همکاری‌های همه‌جانبه نموده و نقش مهمی را ایفا نموده بودند تقدیر نمود.
آمریت اطلاعات و ارتباط عامه
۱۹ سرطان ۱۳۹۸