محترم عبدالحمید اکبر معین امور اکادمیک اداره تعلیمات تخنیکی و مسلکی با داکتر محمدقاسم وفایی زاده رئیس عمومی اداره هوانوردی ملکی دیدار و گفتگو کرد.
در این دیدار که مسئولین بخش انستیتوت اداره هوانوردی ملکی نیز حضور داشتند، مطابق به هدایت مقام عالی ریاست جمهوری، روی ایجاد هماهنگی و کار مشترک روی انستیتوت های تخنیکی و مسلکی که انستیتوت هوانوردی ملکی نیز بخش از آن است بحث و تبادل‌نظر صورت گرفت.


هردو اداره توافق نمودند تا تفاهم‌نامه قبل با اصلاح و تغییراتی در مطابقت با هدایت مقام عالی ریاست جمهوری تنظیم گردیده و زمینه همکاری و هماهنگی لازم میان دو اداره در مورد تقویت انستیتوت هوانوردی ملکی فراهم گردد.
آمریت اطلاعات و ارتباط عامه
۱۹ سرطان ۱۳۹۸