dir="rtl"> اطلاعیه اداره مستقل هوانوردی ملکی | Civil Aviation Authority of Afghanistan

اطلاعیه اداره مستقل هوانوردی ملکی

هموطنان عزیز ما در داخل و خارج کشور آگاهی دارند که در این آواخر در مورد تغییر نام شرکت هوائی آریانا به باختر بعضی مطالبی از طریق رسانه های همگانی به نشر رسیده و موجب پدید آمدن ابهامات و پرسش ها در این زمینه شده است.
اداره مستقل هوانوردی ملکی به عنوان اداره تنظیم کننده تمام امور هوانوردی ملکی، وظیفه خود می داند تا به اگاهی هموطنان عزیز برساند که تا اکنون در مورد موضوع تغییر نام شرکت هوایی آریانا به شرکت باخترهیچ گونه اقدام رسمی صورت نگرفته و اداره مستقل هوانوردی ملکی از آریانا که یک نام پر افتخار کشور ما است؛ حمایت و پشتیبانی نموده و آنرا بطور دایم حفظ خواهد کرد.
قابل یادآوری میدانیم که باالفرض اگر شرکت هوائی دیگری تحت نام شرکت هوائی باختر ایجاد شود؛ برای آن لایحه وظایف جدا از شرکت هوایی آریانا، ساخته خواهد شد؛ تا مطابق به آن عمل کرده و طبق گذشته به پروازهای داخلی اقدام بدارد.
اداره مستقل هوانوردی ملکی مطابق به قوانین نافذه کشور، کوشش همه جانبه می کند؛ تا شرکت هوایی آریانا را به شکل قانونی تقویه کرده تا مشکلاتی که امروز به آن مواجه است رفع و نیز از نام تاریخی آریانا حمایت و پشتیبانی شود.
از رسانه های محترم می طلبیم تا زمانیکه یک موضوع از طریق مقامات عالی کشور طی مراحل نمی شود؛ از نشر همچو مسایل جداً خودداری فرموده ممنون سازند.
با احترام
کپتان حامد “ظاهر”
سرپرست ریاست عمومی اداره مستقل هوانوردی ملکی
21 ثور 1394