ریچاردبون مشاور امنیتی برای ارگان‌های بین‌المللی در افغانستان، امروز (یک‌شنبه ۲۳ سرطان) با داکتر محمدقاسم وفایی زاده رئیس عمومی اداره هوانوردی ملکی دیدار و روی مسائل بهبود و توسعه امنیت میدان هوایی بین‌المللی حامد کرزی بحث و گفتگو کرد.


در این نشست، رئیس عمومی اداره هوانوردی ملکی روی اقدامات و تدابیر اتخاذشده برای بهبود و توسعه امنیت میدان هوایی بین‌المللی حامد کرزی، روشنی انداخته و تصریح کرد که جامعه جهانی برای راه‌اندازی و تکمیل پروژه‌های که در سال روان بودجه کافی برای تطبیق آن وجود ندارد همکاری کند.
داکتر محمدقاسم وفایی زاده افزود که ساخت و ایجاد مرکز کمره های امنیتی که در حال حاضر به‌صورت جداگانه توسط ادارات ذی‌دخل کنترول و فرماندهی می‌شود ادغام و یک مرکز کنترول و فرماندهی مشترک ایجاد شود تا هماهنگی و تشریک‌مساعی در شناسایی خطرات امنیتی و مقابله با آن لحاظ شده باشد.
ریچارد بون وعده سپرد که برای پروژه ساخت، ایجاد و نصب کمره های امنیتی با کشورهای تمویل کننده هماهنگی کرده و متخصصین بخش امنیتی را برای ارائه مشوره با بخش‌های امنیتی هوانوردی معرفی و روی پلان‌های درازمدت و کوتاه‌ مدت جهت بهبود وضعیت امنیتی میدان هوایی بین‌المللی حامد کرزی و سایر میادین هوایی کشور همکاری کنند.

آمر یت اطلاعات و ارتباط عامه
۲۳ سرطان ۱۳۹۸