dir="rtl"> شروع عملی بررسی ها و تفتیش هیات تخنیکی ایکاو از امور اداره هوانوردی ملکی کشور | Civil Aviation Authority of Afghanistan

شروع عملی بررسی ها و تفتیش هیات تخنیکی ایکاو از امور اداره هوانوردی ملکی کشور

هیات تخنیکی ایکاو که اخیراَ به هدف بررسی و تفتیش امور هوانوردی ملکی کشور وارد کابل شده است، امروز (شنبه ۲۶ عقرب) عملاَ کارش را آغاز کرد. این هیات قرار است از تاریخ ۱۷ الی ۲۱ نوامبر در کابل حضور داشته باشد و بخش های مختلف اداره هوانوردی ملکی را تفتیش و بررسی کند. حضور این هیات به افغانستان به منظور ارزیایی پیشرفت های تخنیکی نظام هوانوردی ملکی افغانستان یک گام مثبت در جهت بلند رفتن سطح اعتماد بین المللی نظام هوانوردی ملکی کشور و حصول اطمینان از تطبیق استندردهای بین المللی هوانوردی به حساب می رود.


هیات متذکره که در ترکیب آن پنج تن از مختصصان با تجربه سازمان هوانوردی ملکی جهان (ایکاو) شامل می باشد، صبح امروز (۲۶ عقرب) در مقر اداره هوانوردی ملکی پس از دیدار و برگزاری مجلس مقدماتی با محمود شاه حبیبی رئیس عمومی، داکتر محمد قاسم وفایی زاده معین پلان و پالیسی، کپتان غلام جیلانی وفا معین عملییاتی و رئیسان این اداره رسماَ کارش را آغاز کرد.
این هیات بررسی بخش های مختلف اسناد و مدارک و اجراآت عملیاتی و تخنیکی اداره هوانوردی ملکی را آغاز کرده و هیات رهبری این اداره از نزدیک با آن همکاری می کنند.
آمریت اطلاعات و ارتباط عامه
۲۶ عقرب ۱۳۹۷