داکتر محمد قاسم وفایی زاده رئیس عمومی اداره هوانوردی ملکی با مسولین بخش های تخنیکی و انسپکتر های شرکت های هوایی کام ایر و آریانا دیدار کرد. در این دیدار روی آمادگی های دیسک تاب ادیت، برای هیئت ایکاو از بخش های مربوط گزارش داده شد و از طرف مقام اداره تاکید شد که در زمینه، هماهنگی ها و پیشرفت های که نیاز است انجام شود.


قابل تذکر است که در این جلسه کپتان حامد ظاهر رئیس پیشین اداره هوانوردی ملکی، کپتان وحید ژوندون و کپتان احد اوریاخیل نیز حضور داشتند.
آمریت اطلاعات و ارتباط عامه
25 میزان 1398