برگشت ده ها تن از کارمندان اداره مستقل هوانوردی ملکی پس از سپری کردن یک دوره‌ای آموزشی در هندوستان

هیات رهبری اداره مستقل هوانوردی ملکی به هدف انتقال موفقانه کنترول میادین هوایی و هم چنان کنترول حریم فضایی کشور از نیروهای خارجی به دولت افغانستان، پروسه آموزش کارمندان این اداره را سرعت بخشیده است.

به همین منظور از یک سال گذشته به این سو ده ها تن از جوانان و کارمندان اداره مستقل هوانوردی ملکی به منظور کسب دانش نوین در عرصه هوانوردی ملکی به شماری از کشورهای خارجی از جمله هندوستان فرستاده شده اند. این برنامه به کمک و همکاری مالی نیروهای ناتو و آیساف صورت گرفته است.

به تازگی بیش از سی تن از کارمندان میدان هوایی بین المللی قندهار، میدان هوایی بین المللی هرات و میدان هوایی قندوز که به منظور کسب آموزش های مسلکی در بخش اطفاییه به کشور دوست و همکار هندوستان فرستاده شده بودند؛ از این کشور برگشته اند.
این جوانان از 25 آگست 2014 الی 12 دسامبر همین سال در مرکز آموزشی اطفاییه اداره میادین هندوستان آموزش دیده اند.
محمود شاه حبیبی سرپرست اداره مستقل هوانوردی ملکی در دیدار با این جوانان در کابل گفت که آنان مسوولیت دارند تا از آموخته های شان در هند به هدف گسترش خدمات بیشتر به مردم و بهبود نظام هوانوردی کشور استفاده کنند.
آقای حبیبی افزود که هیات رهبری اداره مستقل هوانوردی ملکی در تلاش است تا با اعزام کارمندان این اداره به منظور کسب دانش نوین در عرصه هوانوردی به خارج از کشور، زمینه ها را از نظر مسلکی و تخصص برای انتقال کنترول میادین هوایی کشور از نیروهای خارجی به دولت افغانستان آماده کند.
او گفت: “ما خوشحالیم که در جریان یک سال از آغاز فعالیت اداره مستقل هوانوردی ملکی روند انتقال کنترول میادین هوایی کشور و هم چنان کنترول حریم فضایی کشور و بهبود خدمات ترانسپورتی در میادین هوایی، بهبود یافته و مردم شاهد گسترش این فعالیت ها هستند.”
محمود شاه حبیبی افزود: کارمندان اداره مستقل هوانوردی ملکی که آموزش های مسلکی را در خارج از کشور فرا گرفته اند؛ مسوولیت دارند تا در قسمت عرضه خدمات بهتر و بیشتر به مردم تلاش کنند تا میادین هوایی کشور در سال های آینده از نظر تخصصی و مسلکی سر پای خود ایستاده شده و مستقل شود.
گفتنی است که در حال حاضر ده ها تن دیگر از کارمندان میادین هوایی در شماری از کشورهای خارجی از جمله هند و لبنان در بخش های مختلف از جمله ترافیک مخابره، انجنیری، هواشناسی و اطفاییه سرگرم آموزش هستند.
انتظار می رود با برگشت این جوانان و شروع فعالیت های شان در میادین هوایی کشور، پروسه انتقال کنترول میادین هوایی کشور سرعت یافته و روند بهبود خدمات ترانسپورت هوایی برای هموطنان ما و سایر استفاده کنندگان ترانسپورت هوایی گسترش یابد.
آمریت اطلاعات و ارتباط عامه – 23 قوس 1393
شماره تماس: 0794372002