dir="rtl"> تقدیر کمیسیون مواصلات و مخابرات مشرانو جرگه شورای ملی از کارکرد رئیس اداره هوانوردی ملکی | Civil Aviation Authority of Afghanistan

تقدیر کمیسیون مواصلات و مخابرات مشرانو جرگه شورای ملی از کارکرد رئیس اداره هوانوردی ملکی

کمیسیون مواصلات و مخابرات مشرانو جرگه پس از استیماع گزارش کارکرد اداره هوانوردی ملکی در جریان سال جاری در بخش های مختلف کاری این اداره، امروز از رئیس اداره هوانوردی ملکی با اهدای تقدیر نامه، مدال و نشان مشرانو جرگه که از سوی جناب فضل هادی مسلمیار به داکتر محمد قاسم وفایی زاده، رئیس اداره هوانوردی مبنی تفویض گردیده، تقدیر نمود.


جناب سناتور لطف الله بابا، رئیس کمیسیون مواصلات و مخابرات در حالیکه جناب سناتور حسنیار و تعدادی دیگری از اعضای کمیسیون حضور داشتند، حین اعطای مدال و تقدیر نامه ، گفت که کمیسیون از روند اصلاحات در سکتور هوانوردی ملکی در بخش های مختلف بخصوص ایجاد مجاری عایداتی، پروسه خروج از لیست سیاه اتحادیه اروپا و تفتیش سازمان ایکاو، احیای شرکت هوایی باختر و روند اصلاحات در شرکت هوایی اریانا، مدیریت کنترول ترافیک هوایی کشور و ایجاد مسیر های جدید استقبال می کند و از آن قویا حمایت می کند.
رئیس اداره هوانوردی ملکی با سپاس گذاری از رئیس مشرانو جرگه و جناب لطف الله بابابرای تشویق و تقدیر از کارکرد اداره هوانوردی گفت که برغم محدودیت های بودجوی و مشکلات و موانع موجود، این اداره اصلاحات اساسی را در سکتور آغاز نموده و با تلاش و پشتکار کارمندان متعهد اداره هوانوردی ملکی ، مطابق برنامه تعیین شده در جریان یکسال دیگر شاهد دست آوردهای بزرگ در بخش هوانوردی ملکی خواهیم بود. وی گفت در طول ۶ سال کار در سکتور هوانوردی ملکی، این اولین بار است که از سوی شورای ملی مورد تقدیر قرار می گیرد و انرا با افتخار به نمایندگی از تمام کارمندان متعهد و پر تلاش اداره هوانوردی ملکی دریافت نموده است.
وی گفت که روند اصلاحات بدلیل مشکلات و محدودیت های بودجوی و موانع و‌چالشهای اداری سرعت لازم را نداشته است ، و میداندهای هوایی هنوز مشکلات زیاد است و ضرورت به اقدام اساسی و عاجل دارد که شامل برنامه این اداره است. وی اظهار امیدواری نمود که با حمایت رهبری و بزرگان دولت تلاش های موجود بزودترین فرصت نتیجه ملموس و موثر داشته باشد.
قابل یاد آوری است که در این جلسه، ریس پلان و ریس امنیت هوانوردی نیز حاضر بودند و‌مورد تقدیر قرار گرفتند.

امریت اطلاعات و ارتباط عامه
۲ دلو ۱۳۹۸