dir="rtl"> اشتراک رئیس عمومی اداره هوانوردی ملکی در سومین نشست آنلاین روسای ادارات هوانوردی حوزه آسیا پاسفیک | Civil Aviation Authority of Afghanistan

اشتراک رئیس عمومی اداره هوانوردی ملکی در سومین نشست آنلاین روسای ادارات هوانوردی حوزه آسیا پاسفیک

در این نشست که امروز ساعت ۶:۳۰ صبح به وقت کابل، به منظور هماهنگ سازی اقدامات کشور های عضو سازمان ایکاو در رابطه به اقدامات و پلان های ادارات هوانوردی ملکی در مورد آغاز پرواز ها و فعالیت مصئون شرکت های هوایی با در نظرداشت محدودیت های شرایط موجود دایر گردیده بود، ابتدا هارون مشرا، رئیس دفتر ساحوی ایکاو در بنکاک، تایلند، به معرفی اجندای نشست پرداخته و بر اهمیت هماهنگی میان کشور ها حوزه آسیا پاسفیک تاکید نمود. سپس فانگ لیو سکرتر جنرال سازمان ایکاو در شهر مونتریال کانادا، به تشریح برنامه این سازمان در مقابله با تاثیرات ویروس کووید-۱۹ پرداخته و خواهان هماهنگ سازی اقدامات برای تسهیل فعالیت سکتور هوانوردی ملکی میان کشورهای عضو سازمان گردید. به تعقیب آن روسای ادارات هوانوردی حوزه آسیا پاسفیک به نوبت برنامه ها و اقدامات انجام یافته در کشورهای شان را توضیح دادند.
داکتر محمد قاسم وفایی زاده، رئیس اداره هوانوردی ملکی افغانستان، در سخنانش گفت که با توجه به محدودیت های موجود متاثر از شرایط کرونایی، اداره هوانوردی ملکی افغانستان استثنای ۱۲۰ روزه برای تمدید اسناد طیارات و عمله پرواز را مطابق رهنمود سازمان ایکاو و با در نظرداشت اصل مصئونیت پرواز ها در نظر گرفته‌ و استثنائات وضع شده از سوی سایر کشور های عضو سازمان را نیز مورد تایید قرارداده است.
همچنین وی گفت که اداره هوانوردی ملکی افغانستان دستورالعمل و راهنمای فعالیت شرکت ها و میدان های هوایی را برای تنظیم پروازها با رعایت تدابیر صحی و مدیریت خطر صادر نموده و آماده گی کامل برای شروع مجدد پرواز های داخلی و خارجی دارد.
قرار است جلسه بعدی روسای ادارات هوانوردی حوزه آسیا پاسفیک برای هماهنگ سازی اقدامات بعدی در دو ماه دیگر برگزار گردد.

آمریت اطلاعات و ارتباط عامه
۳۰ جوزای ۱۳۹۹