dir="rtl"> امضای قرارداد بندوید یا خریداری فریکونسی مشخص جهت تامین ارتباطات مخابره وی مصئون برای پروازها، میان اداره مستقل هوانوردی ملکی و کمپنی اسپیس کام | Civil Aviation Authority of Afghanistan

امضای قرارداد بندوید یا خریداری فریکونسی مشخص جهت تامین ارتباطات مخابره وی مصئون برای پروازها، میان اداره مستقل هوانوردی ملکی و کمپنی اسپیس کام

قرارداد بندوید امروز (چهارشنبه 16 حوت) توسط محمود شاه حبیبی رئیس عمومی اداره مستقل هوانوردی ملکی همراه با آرتیک مولینس معاون کمپنی اسپیس کام که برنده این قرارداد شناخته شده است؛ به امضا رسید.


رئیس عمومی اداره مستقل هوانوردی ملکی هنگام امضای این قرارداد، آنرا مهم خوانده و در جهت تامین هرچه بهتر ارتباط دستگاه های مخابروی VSAT ارزنده قلمداد کرد.
این قرارداد که هزینه آن بیش از 300 میلیون افغانی می شود؛ قبلاً توسط اداره تدارکات ملی به داوطلبی گذاشته شده بود و سرانجام با طی مراحل شدن پروسه تدارکاتی، کمپنی اسپیس کام برای مدت سه سال به عنوان برنده آن شناخته شده است.
بندوید فریکونسی مشخصی است که در جهت تامین ارتباطات مصئون مخابره وی برای تمام پروازها که از فضای افغانستان عبور می کنند؛ مورد استفاده قرار میگیرد.
آمریت اطلاعات و ارتباط عامه
16 حوت 1396