dir="rtl"> برای نخستین‌بار برنامۀ ظرفیت‌سازی مفتشین و کارمندان تخنیکی و مسلکی توسط اتحادیه “آیاتا” در انستیتوت هوانوردی ملکی کشور آغاز شد | Civil Aviation Authority of Afghanistan

برای نخستین‌بار برنامۀ ظرفیت‌سازی مفتشین و کارمندان تخنیکی و مسلکی توسط اتحادیه “آیاتا” در انستیتوت هوانوردی ملکی کشور آغاز شد

برنامۀ ظرفیت‌سازی مفتشین (Inspectors) و کارمندان تخنیکی و مسلکی در چهارده بخش، یکی از بهترین برنامه‌های آموزشی در تاریخ هوانوردی کشور است که برای ۵۵ تن از کارمندان هوانوردی ملکی به مدت یک‌سال برگزار می‌گردد. برگزاری این برنامه در مراحل سه‌گانۀ ابتدایی (Basic Training)، آموزش تخصصی (Specialized Training) و آموزش عملی در جریان کار (On the Job Training) راه‌اندازی می‌شود.
این برنامه با تلاش معینیت عملیاتی ادارۀ هوانوردی ملکی و تحت نظر این معینیت، در همکاری سازمان حمل و نقل بین المللی هوایی (IATA) و حمایت مالی (USAID)، راه‌اندازی می‌گردد.
برنامۀ یادشده با اشتراک امانزیب انصاری، معین عملیاتی ادارۀ هوانوردی، رؤسای بخش تخنیکی اداره، ترینران خارجی و حضور کارمندان معرفی شده در برنامۀ آموزشی، قبل از ظهر امروز دوشنبه افتتاح شد.

امانزیب انصاری، معین عملیاتی ادارۀ هوانوردی ملکی، با ابراز خرسندی از راه‌اندازی برنامۀ ارتقای ظرفیت، این گام را دست‌آورد مهم و بی‌پیشینه در تاریخ هوانوردی کشور عنوان کرده افزود، تطبیق آن جایگاه ادارۀ هوانوردی ملکی را در راستای خودکفایی کادر مسلکی، بلند می‌برد.
اقای انصاری تأکید ورزید که فراهم‌سازی چنین فرصت‌ها یکی از راه‌های رسیدن به خوداتکایی هوانوردی ملکی کشور در زمینۀ امور تخنیکی می‌باشد. او هم چنان از اشتراک کننده گان خواست که از فرصت پیش‌آمده با جدیت تمام استفاده مؤثر نمایند.
در همین حال، محمدنسیم صمیم، رئیس انستیتوت هوانوردی ملکی و انجنیر ستانکزی، رئیس مصئونیت پرواز نیز از برگزاری این برنامه ابراز قدردانی نموده، آنرا در زمینۀ معیاری‌سازی این اداره با الزامات سازمان بین‌المللی “ایکاو” مؤثر عنوان کردند.
برنامۀ ظرفیت‌سازی مفتشین (Inspectors) و کارمندان تخنیکی و مسلکی تا پایان سال ۲۰۲۱ جریان خواهد داشت که در این مدت ۵۵ تن از کارمندان تخنیکی و ملکی در سه دورۀ‌ آموزشی به فراگیری مهارت‌های مصئونیتی و تخنیکی که در عملیات پرواز کاربرد دارد تحت نظر ترینران خارجی که از طرف سازمان حمل و نقل بین المللی هوایی (IATA) معرفی شده اند، به شکل نظری و عملی می‌پردازند.
گفتنی است که بخش عمدۀ آموزش های عملی با استفاده از امکانات تخنیکی انستیتوت هوانوردی مانند دستگاه Tower Simulator در داخل کشور و بخشی آن در بیرون از کشور اجرأ خواهد شد.
آمریت اطلاعات و ارتباط عامه