dir="rtl"> بازدید رئیس اداره مستقل هوانوردی ملکی از جریان فعالیت های کارمندان بخش اداری | Civil Aviation Authority of Afghanistan

بازدید رئیس اداره مستقل هوانوردی ملکی از جریان فعالیت های کارمندان بخش اداری

محمود شاه حبیبی رئیس اداره مستقل هوانوردی ملکی قبل از ظهر امروز (دوشنبه 3 ثور) از جریان فعالیت های کارمندان این اداره بازدید کرد. آقای حبیبی در جریان بازدید از شعبات کارمندان این اداره، کمبودات، مشکلات و پیشنهادات آنان را استماع کرده و به منظور حل آن به ریاست های مربوطه هدایت های لازم را صادر کرد.


رئیس اداره مستقل هوانوردی ملکی از تمام کارمندان خواست تا با صداقت و ایمان داری به وظایف شان رسیده گی کرده و در صورت داشتن مشکلات، ایشان را در جریان قرار دهند.
در جریان این بازدید شماری از روئسا این اداره نیز حضور داشتند.
آمریت اطلاعات و ارتباط عامه
3 ثور 1397