dir="rtl"> تشدید آمادگی ها به هدف انتقال کنترول میادین هوایی به دولت افغانستان | Civil Aviation Authority of Afghanistan

تشدید آمادگی ها به هدف انتقال کنترول میادین هوایی به دولت افغانستان

اداره مستقل هوانوردی ملکی به حیث نهاد مسوول در عرصه هوانوردی،‌ اخیراً تلاش هایش را به هدف انتقال مسوولیت کنترول میادین هوایی کشور از نیروهای آیساف به دولت افغانستان شدت داده است.
هدف از گسترش این تدابیر و تلاش ها آماده کردن کادر و پرسونل مسلکی و تحصیل یافته در عرصه هوانوردی ملکی است تا افغان خود مسوولیت کنترول میادین هوایی و حریم فضایی کشور را در دست بگیرند.
به همین منظور، هفت تن از جوانان افغان که در بخش SMS آموزش دیده بودند تصدیق نامه های خود را از سوی محمود شاه حبیبی معاون عملیاتی اداره مستقل هوانوردی ملکی اخذ کردند.
آقای حبیبی هنگام توزیع این تصدیق نامه ها گفت که اداره مستقل هوانوردی ملکی در همکاری نزدیک با نیروهای خارجی (آیساف و ناتو) تلاش دارد تا به وجه احسن مسوولیت کنترول میادین هوایی کشور را به عهده بگیرد.
او گفت هیات رهبری اداره مستقل هوانوردی ملکی و سایر کارمندان این اداره در چهارچوب یک برنامه منظم و ملی روند انتقال کنترول میادین هوایی و حریم فضایی کشور را تعقیب می کند.
به گفته معاون عملیاتی اداره مستقل هوانوردی ملکی، تریبه نیروی کاری متخصص و آموزش دیده و هم چنان فراهم آوری امکانات لازم مالی و لوجیستکی بخش عمده ای از تلاش های آنان را تشکیل می دهد.
او افزود، این هفت تن از جوانان افغان که در بخش SMS به همکاری نیروهای آیساف آموزش دیده اند؛‌ بخشی از برنامه اداره مستقل هوانوردی ملکی برای تکمیل روند انتقال کنترول میادین هوایی بین المللی حامد کرزی از نیروهای خارجی به دولت افغانستان است.
این جوانان در مدت یک سال و شش ماه از سوی نیروهای آیساف در بخش تئوری و عملی آموزش دیده اند و اکنون آماده خدمت به مردم شریف افغانستان هستند.
این در حالیست که در حال حاضر ده ها تن از جوانان افغان به منظور کسب دانش نوین در عرصه هوانوردی ملکی در داخل و خارج از کشور مصروف تحصیل هستند.
اداره مستقل هوانوردی ملکی امیدوار است که با تکمیل شدن روند آموزش جوانان افغان و فراهم شدن امکانات لازم مالی و لوجیستکی پروسه انتقال کنترول میادین هوایی کشور و کنترول حریم فضایی از نیروهای خارجی به دولت افغانستان به وجه احسن آن تکمیل شود.

آمریت اطلاعات و ارتباط عامه