dir="rtl"> بحث و گفتگو روی برنامه توسعه میدان هوایی بین المللی هرات و پروسه انتقال عملیات میادین بین المللی از ناتو | Civil Aviation Authority of Afghanistan

بحث و گفتگو روی برنامه توسعه میدان هوایی بین المللی هرات و پروسه انتقال عملیات میادین بین المللی از ناتو

‎محمود شاه حبیبی رییس اداره هوانوردی ملکی بعد از ظهر امروز (چهار شنبه ۱۴ سنبله) در دفتر کارش با معاون سفیر و رئیس بخش انکشافی همکاری های سفارت ایتالیا مقیم کابل، نیروهای حمایت قاطع (ناتو) و برخی از نهادهای همکار در بخش توسعه میدان هوایی بین المللی هرات دیدار کرد.


‎در این دیدار، روی برنامه توسعه میدان هوایی بین المللی هرات و همکاری های متقابل میان نهادهای ذیدخل بحث و تبادل نظر صورت گرفت.
‎محمود شاه حبیبی رئیس اداره هوانوردی ملکی، میدان هوایی بین المللی هرات و پروسه انتقال عملیات در میادین هوایی بین المللی را یکی از مهم ترین میادین هوایی کشور خوانده و توسعه آن را از اولویت های کاری این اداره برشمرد. آقای حبیبی تصریح کرد که مطالعات امکان سنجی میدان هوایی هرات به مراحل نهایی خود نزدیک است و نیاز است تا تمام نهادهای همکار در این بخش، هماهنگی های بیشتر و لازم جهت توسعه آن میدان انجام داده و پیمان های زیربنای خویش را شریک سازند.
‎در ادامه این جلسه پیرامون جزئیات روند همکاری ها میان نهادهای دولتی، سفارت ایتالیا و نیروهای ناتو بحث و صحبت های همه جانبه صورت گرفته و بر تشدید هماهنگی ها تأکید صورت گرفت. گفتنی است که کار عملی انکشاف و توسعه میدان هوایی بین المللی هرات در آینده نزدیک آغاز خواهد شد و کشور دوست ایتالیا در زمینه راه اندازی و کمک مالی توسعه میدان هوایی متذکره متعهد به همکاری مالی می باشد.
‎همچنان گفتنی است که در این جلسه توافق گردید که جلسات هماهنگی دونران در بخش هوانوردی بطور مداوم آن برگزار گردد