dir="rtl"> تقدیر از نیروهای امنیتی دروازه سرک 14 وزیر اکبر خان | Civil Aviation Authority of Afghanistan

تقدیر از نیروهای امنیتی دروازه سرک 14 وزیر اکبر خان

30 حوت 1399
در آخرین روز سال 1399، داکتر محمد قاسم وفایی زاده، رئیس عمومی اداره هوانوردی ملکی با حضورداشت امانزیب انصاری، معین عملیاتی این اداره با اعطای تقدیرنامه از کارکرد ها، تلاش و وظیفه شناسی مسئولین امنیتی دروازه ورودی سرک 14 وزیر اکبر خان به نمایندگی از اداره هوانوردی ملکی و کارمندان این اداره سپاسگزاری نمود.
رئیس اداره هوانوردی ملکی ضمن اظهار سپاس و قدردانی از زحمات این افسران که شب و روز به‌خاطر تأمین امنیت تلاش می نمایند، گفت: شما مدافعان عزت و آزادی و صلح هستید و ما همیشه مدیون فداکاری و سینه سپر کردن‌های نیروهای دفاعی و امنیتی کشور هستیم.
آمریت اطلاعات و ارتباط عامه