چاد نوربرگ مستشار اقتصادی سفارت امریکا مقیم کابل با داکتر محمد قاسم وفایی زاده رییس عمومی اداره هوانوردی ملکی در مقر ریاست عمومی این دیدار کرد. در این دیدار دو طرف پیرامون همکاری ها در بخش هوانوردی ملکی بحث و تبادل نظر کردند. مستشار اقتصادی سفارت امریکا گفت که کشور متبوع اش در بخش رشد و تقویت ظرفیت های زیربنایی و بشری با اداره هوانوردی ملکی همکاری می کند.


در مقابل رییس عمومی اداره هوانوردی ملکی ضمن اظهار قدردانی از کمک و همکاری های ایالات متحده امریکا با این اداره، سهم این کشور در سازماندهی کمک ها و رشد هوانوردی ملکی کشور را برجسته خواند.
داکتر وفایی زاده تصریح کرد که سیر رشد و پیشرفت اداره هوانوردی ملکی در مسیر درستی قرار دارد و تمام برنامه ها در این بخش در هماهنگی و نظارت سازمان بین المللی ایکاو به پیش می رود.
آمریت اطلاعات و ارتباط عامه
۲۵ اسد ۱۳۹۸