جلسه ای به منظور بررسی و تحلیل مارکیت جهت فعال سازی مجدد شرکت هوایی باختر تحت ریاست داکتر محمد قاسم وفایی زاده رییس عمومی اداره هوانوردی ملکی برگزار شد.


در این جلسه که شماری از اعضا و کادر رهبری شرکت هوایی آریانا و اعضای دفتر مشاوریت مقام عالی ریاست محترم جمهوری حضور داشتند، روی وضعیت و تحلیل مارکیت جهت فعال سازی مجدد شرکت هوایی باختر، با در نظر داشت معیارهای ملی و بین المللی بحث و تبادل نظر صورت گرفت. در این نشست فیصله شد تا طرح ارایه شده از سوی اداره هوانوردی ملکی در جلسه بعدی با تمام سهم داران مطرح و بررسی شود.
هم چنان در این مجلس وضعیت شرکت هوایی آریانا مورد بحث و بررسی قرار گرفته، فیصله شد تا ریاست های مربوطه کار شان را جهت آماده سازی و نهایی کردن پروسه ریسرتیفکیشن شرکت نامبرده روی دست گرفته و به مقام ریاست عمومی این اداره گزارش دهند.
آمریت اطلاعات و ارتباط عامه
۲۷ اسد ۱۳۹۸