رئیس اداره هوانوردی ملکی با سفیر ناتو، سرنیکولاس کی و رئیس دفتر قوماندانی نظامی ناتو جنرال مارلو و سایر مسئولین نظامی این سازمان در دفتر کارش ملاقات نمود. در این ملاقات دو طرف روی موضوعات مهم مرتبط به عملیات میادین هوایی کشور، انتقال مسئولیت ها در میدان های هوایی بین المللی به اداره هوانوردی ملکی و ضرورت تنظیم یک گروپ کاری مشخص بحث و تبادل نظر نمودند.


در این ملاقات، رئیس اداره هوانوردی ملکی با تاکید بر ضرورت ارتقای ظرفیت های تخنیکی در اداره هوانوردی و آمادگی برای انتقال مسئولیت ها در بخش های ترافیک هوایی، هواشناسی، اطفائیه و سایر بخش ها از نیروهای ناتو به دولت افغانستان تاکید نمود.همچنان صحبت ها روی امدن تفتیش ایکاو، نوسازی تفاهم نامه های که قبلا میان اداره هوانوردی ملکی و ناتو به امضا رسیده بود صحبت شد.
سفیر ملکی ناتو ضمن تشکری بخاطر تدویر جلسه و همکاری های اداره هوانوردی با قوای ناتو در میادین هوایی، نقش سکتور هوانوردی در کشور را مهم خواند و بالای واگذاری تدریجی بخش های نظامی میادین هوایی کشو و انتقال مسولیت ها ازقوای ناتو به اداره هوانوردی ملکی مطابق به Transition Plan که ترتیب گردیده گفتگو بعمل آورد.
در اخیر دو طرف روی همکاری های دو جانبه و تقویت همکاری ها و ایجاد یک میکانیزم مشخص برای انتقال مسیولیت ها در میدان های هوایی کشور تاکید نمود.
آمریت اطلاعات و ارتباط عامه
۱۶ میزان ۱۳۹۸