dir="rtl"> سروی میدان هوایی جدید در ساحه دشت شیبرتو ولایت بامیان جریان دارد | Civil Aviation Authority of Afghanistan

سروی میدان هوایی جدید در ساحه دشت شیبرتو ولایت بامیان جریان دارد

تیم سروی اداره هوانوردی ملکی برای سروی میدان هوایی جدید در ساحه دشت شیبرتو ولایت باستانی بامیان به این ولایت سفر نموده تا بعد از تکمیل سروی، گام های بعدی برداشته شود؛ البته حدود دو ماه قبل داکتر محمد قاسم وفایی زاده، رئیس عمومی اداره هوانوردی ملکی در راس یک هیئت تخنیکی جهت بررسی وضعیت و مشکلات میدان هوایی فعلی بامیان و بررسی امکان احداث میدان هوایی جدید به منظور توسعه سکتور توریزم و فراهم سازی سهولت های لازم ترانسپورت هوایی به این ولایت سفر نموده و دشت شهیدان، شیبرتو، دیوال بست، زارین و چمن را از نزدیک مورد مطالعه و بررسی قرار داده و بعد از بررسی دقیق این هیئت، ساحه دشت شیبرتو به عنوان ساحه مناسب شناسایی و تایید گردیده که اکنون سروی آن توسط تیم سروی اداره هوانوردی ملکی جریان دارد.
ولایت باستانی بامیان یکی از مارکت های بزرگ زراعتی در کشور است که از لحاظ تولیدات صنایع دستی و محلی و هم از نگاه تاریخی و گردش گری، از اهمیت خاصی برخوردار است.
آمریت اطلاعات و ارتباط عامه
19 عقرب 1399