dir="rtl"> بحث روی مطالعات امکان سنجی چند پروژه انکشافی در میدان هوایی بین المللی حامد کرزی | Civil Aviation Authority of Afghanistan

بحث روی مطالعات امکان سنجی چند پروژه انکشافی در میدان هوایی بین المللی حامد کرزی

محمود شاه حبیبی رئیس اداره هوانوردی ملکی در دیدار با رییس و مسوولان کمپنی تیتراتیک در مورد مطالعات امکان سنجی شش پروژه انکشافی در میدان هوایی بین المللی حامد کرزی بحث و گفتگو کرد.


این دیدار بعد از ظهر امروز (دوشنبه ۲ میزان) در ریاست عمومی اداره هوانوردی ملکی برگزار شد.
این پروژه ها شامل امکان سنجی پروسس صادرات، کارگوی هوایی، ایجاد هوتل پنج ستاره، ایجاد ترمینل جدید بین المللی برای مسافرین، اعمار استیشن تیل برای طیارات و حفظ و مراقبت وسایل و تجهیزات میدان هوایی بین المللی حامدکرزی می شود و کار مطالعات امکان سنجی سه پروژه متذکره تکمیل شده است.
قابل یاد آوری است که شش پروژه که قرار است در میدان هوایی بین المللی حامد کرزی تطبیق شود، بخش مطالعه امکان سنجی آن توسط کمپنی تیتراتیک، و تمویل آن توسط USAID صورت میگیرد.
آمریت اطلاعات و ارتباط عامه
۲ میزان ۱۳۹۷