dir="rtl"> ملاقات رئیس عمومی اداره هوانوردی ملکی با مسئول دفتر همکاری های انکشافی کشور دوست ایتالیا پیرامون انکشاف میدان هوای هرات | Civil Aviation Authority of Afghanistan

ملاقات رئیس عمومی اداره هوانوردی ملکی با مسئول دفتر همکاری های انکشافی کشور دوست ایتالیا پیرامون انکشاف میدان هوای هرات

ملاقات رئیس عمومی اداره هوانوردی ملکی با مسئول دفتر همکاری های انکشافی کشور دوست ایتالیا پیرامون انکشاف میدان هوای هرات، امروز ۲۶ جدی ۱۳۹۷
در این جلسه پیرامون انکشاف میدان هوای بین المللی هرات صحبت های همه جانبه صورت گرفته و تصمیم گرفته شد تا تیم تخنیکی ACAA و دفتر UNOPS و دفتر انکشافی ایتالیا باهم دیدار نمایند، تا در مورد گزینه های که از جانب کمپنی یا شرکت Technital SPA در گزارش نهایی امکان سنجی میدان مربوطه در نظر گرفته شده است، مشترکا از لحاظ تخنیکی بررسی نمایند و گزینه مورد نظر را نهایی کنند. همچنان به زودی پلان تدارکاتی آن تهیه و جهت تصویب کمیته عالی Soft loan قرار گیرد و کار عملی پروژه بزودی آغاز گردد.