dir="rtl"> امضای قرارداد ارائه خدمات مایکرویف برای دستگاه های ویست | Civil Aviation Authority of Afghanistan

امضای قرارداد ارائه خدمات مایکرویف برای دستگاه های ویست

محمود شاه حبیبی رئیس اداره هوانوردی ملکی قرارداد ارائه خدمات مایکرویف برای دستگاه های ویست میادین هوایی کشور را امضا کرد.


این قرارداد ظهر امروز (سه شنبه 6 سنبله) میان ریاست عمومی اداره هوانوردی ملکی و نماینده شرکت ترکی آکدنیز تکنالوژی که برنده این قرارداده شناخته شده است؛ در مقر این اداره به امضا رسید.
قرارداد متذکره بیش از 103 میلیون افغانی هزینه برداشته و برای مدت سه سال شرکت برنده مکلف به عرضه خدمات مایکرویف برای دستگاه های ویست میادین هوایی کشور می باشد.

آمریت اطلاعات و ارتباط عامه
6 سنبله 1397