مسولین وزارت ارشاد، حج و اوقاف، مسولین شرکت های هوایی، نماینده وزارت مالیه و رئیس ارکان قومندانی سرحدی میدان هوایی بین المللی حامد کرزی با داکتر محمد قاسم وفایی زاده رئیس عمومی اداره هوانوردی ملکی دیدار و گفتگو کرد.

در این دیدار، پیرامون همکاری و هماهنگی های بیشتر نهاد های ذیربط در خصوص عملیات حج بحث و تبادل نظر صورت گرفت.
در سال جاری، انتقال حجاج بین دو شرکت هوایی آریانا و کام ایر به صورت مساوی تقسیم شده است که شرکت آریانا حجاج را از میدان هوایی بین المللی حامد کرزی و شرکت کام ایر مسافرین را از میدان های هوایی بین المللی هرات، مزار شریف و کندهار انتقال خواهند داد.
شرکت هوایی کام ایر اجازه نامه پرواز های مربوطه خویش را برای انتقال حجاج از عربستان سعودی اخذ نموده و با اداره هوانوردی ملکی نیز هماهنگی لازم را انجام داده است؛ اما شرکت هوایی آریانا متاسفانه تا هنوز قادر به اخذ اجازه نامه پرواز خویش در مورد انتقال حجاج از عربستان سعودی نگردیده است.

اداره هوانوردی ملکی تاکید کرد که روند انتقال حجاج با هماهنگی های بیشتر بین ارگان های ذیربط باید به بهترین شکل آن صورت گیرد و از شرکت آریانا خواست تا به زود ترین فرصت اجازه نامه پرواز خویش را اخذ نموده و آمادگی کامل را در این راستا داشته باشد.
از طرف شرکت آریانا وعده سپرده شد تا طیاره های چارتر خود را مشخص کرده و آمادگی های کامل را بگیرد.
قابل ذکر است که ارگان های امنیتی سرحدی میدان های هوایی کشور در این راستا نیز وعده همکاری نمودند.

آمریت اطلاعات و ارتباط عامه
11 سرطان 1398