dir="rtl"> جلسه ریاست های تخنیکی به ریاست معینیت عملیاتی اداره هوانوردی ملکی برگزار شد | Civil Aviation Authority of Afghanistan

جلسه ریاست های تخنیکی به ریاست معینیت عملیاتی اداره هوانوردی ملکی برگزار شد

جلسه کاری ریاست های تخنیکی اداره هوانوردی ملکی به ریاست کپتان غلام جیلانی وفا معین عملیاتی این اداره و روئسای بخش های ذیربط برگزار شد.
در ابتدا جلسه، تمام روئسا گزارش کاری ماه سرطان شان را ارایه نموده و در زمینه بحث های مفصل و همه جانبه صورت گرفت. سپس کپتان غلام جیلانی وفا معین عملیاتی این اداره در مورد صحبت نموده و از انجام کارهای ماه های گذشته از ریاست های محترم تخنیکی ابراز خوشنودی کرد.


ایشان تصریح کرد که برگزاری چنین جلسات جهت بهبود امورات کاری، تشخیص مشکلات و رسیدگی فوری به آنها ضروری می باشد.
معین عملیاتی افزود که ریاست های تخنیکی اداره هوانوردی ملکی، وظایف بس مهمی را انجام میدهند و کوچکترین کمبودی و نواقص در اجراآت آنها می تواند مشکلات زیادی را به وجود آورد، بنابرین مسئولین تمام ریاست ها وظایف محوله شان را به موقع و درست انجام دهند.
در اخیر جلسه فیصله شد که ریاست ها، پلان های ماهوار شان را ترتیب و برای معینیت عملیاتی ارایه کنند و در ضمن مشکلات و چالش های که سد راه فعالیت های شان است، نیز گنجانیده شوند.

آمریت اطلاعات وارتباط عامه
15 اسد 1397