معاون پوهنتون Queen Noor کشور شاهی اردن و Aero Gulf Aviation services با داکتر محمدقاسم وفایی زاده رئیس عمومی اداره هوانوردی ملکی دیدار و گفتگو کرد.
در این دیدار، روی برنامه‌های آموزشی مسلکی و فنی کارمندان اداره هوانوردی ملکی و انکشاف انستیتوت هوانوردی ملکی افغانستان به یک مرکز آموزشی معیاری مطابق به استندرد ها و کیفیت سازمان بین‌المللی هوانوردی صحبت صورت گرفت. همچنین در این دیدار روی همکاری این دو نهاد بین‌المللی که در سطح منطقه دارای جواز و اعتبار سازمان بین‌المللی هوانوردی ملکی بوده و عضو همیشگی آن نهاد می‌باشد، بحث و گفتگو صورت گرفت.
نهادهای متذکره وعده همکاری سپرده و قرار شد با یک پلان و برنامه واضح و جامع برای انکشاف انستیتوت هوانوردی ملکی، با این اداره همکاری نمایند.
آمریت اطلاعات و ارتباط عامه
۱۷ سرطان ۱۳۹۸