dir="rtl"> بحث روی چگونگی همکاری WFP با اداره هوانوردی ملکی در بخش وقایع و حوادث احتمالی هوانوردی | Civil Aviation Authority of Afghanistan

بحث روی چگونگی همکاری WFP با اداره هوانوردی ملکی در بخش وقایع و حوادث احتمالی هوانوردی

محمود شاه حبیبی رئیس اداره هوانوردی ملکی قبل از ظهر امروز (شنبه 21 میزان) در دفتر کارش با آقای اک ریستروم مسئول سازمان غذایی جهانی در افغانستان دیدار کرد.
در این دیدار که انجینیر همایون ستانکزی رئیس مصئونیت پرواز این اداره نیز حضور داشت، روی نحوه همکاری این سازمان در بخش حادثات و وقایع احتمالی هوانوردی بحث و تبادل نظر صورت گرفت.

در این دیدار در مورد برگزاری کورس های آموزشی در بخش متذکره نیز تفاهم صورت گرفت و جانب WFP در زمینه اعلام همکاری کرد.
همچنان تفاهم صورت گرفت تا دفتر مشترک برای دو اداره (هوانوردی و WFP) در میدان هوایی بین المللی حامد کرزی ایجاد شود و متخصصان بخش مصئونیت پرواز با عمله پروازی و عملیاتی WFP در زمینه بررسی طیارات و اسناد پرسونل، همکاری و تبادل نظر کنند.
آمریت اطلاعات و ارتباط عامه
21 میزان 1397