dir="rtl"> بازدید هیات رهبری اداره مستقل هوانوردی ملکی از جریان امتحانات انستیتیوت هوانوردی ملکی | Civil Aviation Authority of Afghanistan

بازدید هیات رهبری اداره مستقل هوانوردی ملکی از جریان امتحانات انستیتیوت هوانوردی ملکی

محترم کپتان حامد ظاهر رییس عمومی اداره مستقل هوانوردی ملکی، محترم داکترمحمد قاسم وفایی زاده معاون پلان وپالیسی این اداره و محترم احمد شاه اسد آمر دفتر یکشنبه 2 قوس از جریان امتحانات سالانه شاگردان انستیتوت هوانوردی ملکی بازدید کردند.
هدف از این بازدید که در آن محمد نسیم صمیم رییس انستیتیوت هوانوردی ملکی نیز حضور داشت؛ بررسی روند تدریسی و نظارت از جریان امتحانات اخیر سال محصلان انستیتوت هوانوردی ملکی عنوان شده است.
محترم کپتان حامد ظاهر رییس عمومی اداره مستقل هوانوردی ملکی با شماری از محصلان از نزدیک گفتگو کرده، مشکلات و پیشنهادات آنان را برای بهبود و تقویت سیستم آموزشی استماع کردند.
انستیتیوت هوانوردی ملکی در زمینه تربیه کادرهای مسلکی در عرصه هوانوردی ملکی در چند رشته مختلف از جمله ترافیک مخابره،‌ هواشناسی و رادیوی تخنیک فعالیت دارد.
شماری از این محصلان پس از دو سال آموزش در این انستیتیوت به خارج از کشور فرستاده شده و در همین رشته ادامه تحصیل می دهند.
هیات رهبری اداره مستقل هوانوردی ملکی با اعزام جوانان در خارج از کشور در تلاش اند تا نظام هوانوردی کشور صاحب افراد و کادرهای مسلکی و تحصیل یافته شده و زمینه پیشرفت های مناسب در این عرصه مساعد شود.
انستیتیوت هوانوردی ملکی در حال حاضر 160 محصل دارد که 60 تن آنان در لیلیه این انستیتیوت زندگی می کنند. سالانه بیش از 60 تن از این جوانان پس از سپری کردن دو سال آموزش،‌ در بخش مختلف اداره مستقل هوانوردی ملکی شامل کار و یا هم به منظور ادامه تحصیل به خارج از کشور فرستاده می شوند.
آمریت اطلاعات و ارتباط عامه