dir="rtl"> پایان بررسی ها و تفتیش هیات تخنیکی ایکاو از امور اداره هوانوردی ملکی کشور | Civil Aviation Authority of Afghanistan

پایان بررسی ها و تفتیش هیات تخنیکی ایکاو از امور اداره هوانوردی ملکی کشور

هیات تخنیکی ایکاو که اخیراَ به هدف بررسی و تفتیش امور هوانوردی ملکی کشور وارد کابل شده بود، روز گذشته (چهارشنبه ۳۰ عقرب) به کارش پایان داد. این هیات که از تاریخ ۱۷ الی ۲۱ نوامبر در کابل حضور داشت، بخش های مختلف اداره هوانوردی ملکی را تفتیش و بررسی کرده و تمام اسناد تخنیکی و تقنینی بخش هوانوردی افغانستان را از نظر استندردهای جهانی مورد ارزیابی قرار داد.


از نظر هیات رهبری اداره هوانوردی ملکی کشور، حضور این هیات به منظور ارزیایی پیشرفت های تخنیکی نظام هوانوردی ملکی افغانستان یک گام مثبت در جهت بلند رفتن سطح اعتماد بین المللی نظام هوانوردی ملکی کشور و حصول اطمینان از تطبیق استندردهای بین المللی هوانوردی به حساب می رود.
رهبری و کارمندان این اداره، در این مدت از نزدیک با این پنج متخصص ایکاو همکاری کرده و گام به گام تمام مواد و اجراآت عملی را در اختیار شان قرار دادند.
هیات متذکره پس از پایان موعد کاری شان، در مقر اداره هوانوردی ملکی با Mahmood Shah Habibi رئیس عمومی، داکتر محمد قاسم وفایی زاده معین پلان و پالیسی، کپتان Ghulam Jailani معین عملیاتی، کپتان عادل رسولی نماینده افغانستان در ایکاو، احمد الله فیضی مشاور و جمعی از رییسان این اداره دیدار تودیعی کرده و از همکاری رهبری این اداره در امر ارزیابی و تفتیش اظهار قدردانی کردند.
در مقابل محمود شاه حبیبی رییس عمومی اداره هوانوردی ملکی ضمن اظهار قدردانی از محترم هیات ایکاو، یک بار دیگر تاکید کرد که این اداره متعهد به اجرای تمامی استندردهای جهانی در امور هوانوردی ملکی کشور است.
گفتنی است که این هیات نتیجه ارزیابی های شان را طی یک گزارش به رهبری سازمان هوانوردی ملکی ایکاو ارایه خواهد کرد.
آمریت اطلاعات و ارتباط عامه
پنجشنبه اول قوس ۱۳۹۷