dir="rtl"> میدان هوایی فراه به میدان هوایی بین المللی توسعه می یابد | Civil Aviation Authority of Afghanistan

میدان هوایی فراه به میدان هوایی بین المللی توسعه می یابد

۱۳ حوت ۱۳۹۹
میدان‌ هوایی ولایت فراه میان سال‌های ۱۳۴۳ الی ۱۳۴۴ خورشیدی، در ساحۀ جنوب‌شرق ولایت فراه تأسیس گردید، که در اوایل دارای طول ۲۷۰۰ متر و عرض ۱۶۰ متر بود.
خط رنوی این میدان هوایی در نخست به شکل خامه و با طول ۱۶۰۰ متر که تنها مورد استفادۀ طیاره های کوچک شرکت پکتیک، طیاره های نظامی و طیاره های پیشین شرکت هوایی باختر مورد استفاده قرار می‌گرفت.
ترمینل مسافرین دارای دو بخش کوچک (انتظارگاه و VIP/ اختصاصی) که در قسمت شمال شرقی میدان قرار داشت؛ هم چنان اتاق‌های هواشناسی، انتظارگاه و سه‌ باب تعمیر فامیلی جهت بودوباش پرسونل هواشناسی اعمار گردیده‌بود.
کار اسفالت خط رنوی این میدان هوایی، در سال 1393 خورشیدی از طرف وزارت ترانسپورت و هوانوردی ملکی وقت، با ‌طول ۱۷۰۰ متر و عرض ۳۵ متر، آغاز گردید و در اواخر سال ۱۳۹۴خورشیدی تکمیل و به بهره‌برداری سپرده‌شد.
این میدان در سال ۱۳۹۵خورشیدی به‌طول ۳۴۰۰ متر و عرض ۱۰۰۰ متر انکشاف داده شد؛ در سال ۱۳۹۶ بر اساس پلان‌ انکشافی اداره هوانوردی ملکی، خط ‌رنوی آن از ۱۷۰۰متر به ۲۵۰۰ متر انکشاف یافت و همزمان کار اسفالت آن نیز تکمیل گردید.
هم‌چنان یک باب استیشن اطفائیه به مساحت ۴۴۰ متر مربع، یک باب ترمینل مجهز مسافرین با سالن‌های جداگانه و تجهیزات تلاشی به مساحت حدود ۴۰۰۰ متر مربع، مسجد شریف با ظرفیت همزمان ۱۷۰ نمازگزار، اطاق‌های نظام قراوال و جاده های ارتباطی به شکل معیاری اعمار گردید.
در سال ۱۳۹۸ خورشیدی، بر‌اساس دستور رئیس جمهوری کشور، ساحۀ این میدان‌ از ۱۷۱۷ جریب زمین به ۵۰۰۰ جریب وسعت یافت. اکنون پروازهای شرکت های هوایی کام‌ایر، آریانا، باختر و طیارات مختلف‌النوع نظامی در این میدان هوایی به‌طور عادی نشست و پرواز دارد.
گفتنی است که این میدان به‌زودی به یک میدان بین‌المللی تبدیل می‌شود و هم‌زمان پروازهای بین‌المللی از آن آغاز می گردد.
آمریت اطلاعات وارتباط عامه