dir="rtl"> کار انتقال مدیریت دو بخش مهم میدان هوایی بین المللی حامد کرزی به افغان‌ها به زودی تکمیل می‌شود | Civil Aviation Authority of Afghanistan

کار انتقال مدیریت دو بخش مهم میدان هوایی بین المللی حامد کرزی به افغان‌ها به زودی تکمیل می‌شود

در ادامه تلاش‌ها به منظور تکمیل شدن روند انتقال میادین هوایی کشور از جمله میدان هوایی بین المللی حامد کرزی، قرار است در جریان ماه آینده میلادی (ماه مارچ) انتقال مدیریت چند بخش عمده و عملیاتی میدان هوایی بین المللی حامد کرزی به افغان ها تکمیل شود.
بخش Fire Crash & Rescue Services و هم چنان بخش Safety Management System از جمله بخش‌های مهم عملیاتی میدان هوایی بین المللی حامد کرزی است که روند انتقال مدیریت آن به افغان ها در ماه مارچ تکمیل می شود.
محمود شاه حبیبی معاون عملیاتی اداره مستقل هوانوردی ملکی می گوید که کار روی به عهده گرفتن کنترول سایر بخش های میادین هوایی کشور به شدت ادامه دارد و در بخش های FCRS و SMS‌ نهایی شده و در سایر بخش‌ها نیز روند آمادگی‌های به منظور در دست گرفتن اداره میادین هوایی کشور ادامه دارد.
این در حالیست که در طول سیزده سال گذشته کنترول میادین هوایی کشور عمده تاً در اختیار نیروهای ناتو و ایساف قرار داشت؛ اما با شروع کار اداره مستقل هوانوردی ملکی روند انتقال کنترول میادین هوایی کشور به افغان ها سرعت گرفته است.
در تازه ترین نشستی که با حضور محمود شاه حبیبی معاون عملیاتی اداره مستقل هوانوردی ملکی و نمایندگان نیروهای ناتو و آیساف در کابل برگزار شد؛ یک بار دیگر برنامه انتقال کنترول میادین هوایی کشور مورد بحث و ارزیابی قرار گرفت.
در این نشست کارهای انجام شده در عرصه انتقال کنترول میادین هوایی کشور ارزیابی صورت گرفت و تاکید شد که در جریان ماه مارچ کنترول بخش اطفائیه و مصئونیت میدان هوایی بین المللی حامد کرزی به افغان ها تکمیل خواهد شد و اداره مستقل هوانوردی ملکی برای انجام مسوولیت ها در بخش اطفائیه و هم چنان مدیریت سیستم مصئونیتی آمادگی های لازم را روی دست گرفته است.
در سایر بخش ها از جمله در بخش Metrology، Air Traffic Control و Commutation, Navigation & Surveillance امادگی ها به منظور انتقال مدیریت آن به افغان ادامه دارد.
کار روی انتقال کنترول میادین هوایی کشور از نیروهای خارجی به افغان ها در حالی جریان دارد که اداره مستقل هوانوردی ملکی در طول یک سال از فعالیت اش تلاش کرده است تا در قسمت تربیه جوانان افغان در بخش هوانوردی و هم چنان در بخش OJT کارمندان بیشتر از پیش توجه صورت بگیرد. در حال حاضر ده ها تن از جوانان به منظور کسب دانش نوین در عرصه هوانوردی ملکی به خارج از کشور فرستاده شده اند و با برگشت آنان افغانستان از نظر داشتن افراد مسلکی در عرصه هوانوردی ملکی صاحب پیشرفت های تازه خواهد شد.
آمریت اطلاعات و ارتباط عامه
تلفن: 0794372002