dir="rtl"> امضای قرارداد امکان سنجی (Feasibility Study) میدان هوایی بین المللی هرات | Civil Aviation Authority of Afghanistan

امضای قرارداد امکان سنجی (Feasibility Study) میدان هوایی بین المللی هرات

قرارداد امکان سنجی (Feasibility Study) میدان هوایی بین المللی هرات، امروز (سه شنبه 25 ثور) در دفتر مرکزی اداره مستقل هوانوردی ملکی توسط محمود شاه حبیبی رئیس این اداره و نماینده شرکت برنده قرارداد، به امضا رسید.


محمود شاه حبیبی رئیس عمومی اداره مستقل هوانوردی ملکی هنگام امضای این قرارداد تاکید کرد که پروژه متذکره چه از نظر کیفی و چه از نظر تخنیکی مورد نظارت و کنترول دقیق تیم انجینیری این اداره قرار داشته و باید مطابق به شرایط مندرج در قرارداد، به اجرا گذاشته شود.
رئیس اداره مستقل هوانوردی ملکی گفت که با ختم پروژه امکان سنجی، برنامه توسعه ای میدان هوایی بین المللی هرات عملی شده و زمینه برای انکشاف معیاری این میدان هوایی مطابق به استندردهای سازمان بین المللی هوانوردی ملکی (ایکاو) فراهم می شود.
گفتنی است که هزینه مجموعی این قرارداد مبلغ 7 صد و 46 هزار یور می باشد که از بودجه انکشافی قرضه دراز مدت کشور دوست ایتالیا پرداخته می شود.
مراحل تدارکاتی این پروژه از طریق اداره تدارکات ملی، طی مراحل شده و مدت کار آن چهار ماه پیش بینی شده است.

آمریت اطلاعات و ارتباط عامه
25 ثور 1397