dir="rtl"> دیدار رئیس اداره هوانوردی ملکی با نمایندگان شرکت های قراردادی این اداره | Civil Aviation Authority of Afghanistan

دیدار رئیس اداره هوانوردی ملکی با نمایندگان شرکت های قراردادی این اداره

محمود شاه حبیبی رئیس اداره هوانوردی ملکی امروز (چهارشنبه 18 میزان) در دفتر کارش، با مسئولان برخی از شرکت های قراردادی که در پروژه های مختلف مربوط به این اداره، مصروف هستند، دیدار کرد.


در این دیدار که داکتر محمد قاسم وفایی زاده معین پلان و پالیسی اداره هوانوردی ملکی نیز حضور داشت، روی مشکلات پولی شرکت های قراردادی و نحوه پرداخت مصارف آنان بحث و تبادل نظر صورت گرفت.
محمود شاه حبیبی رئیس عمومی اداره هوانوردی ملکی پس از استماع مشکلات و پیشهادات شرکت های قراردادی، به بخش های مربوطه هدایت داد تا هر چه عاجل مطابق به اسناد و مقررات اجراآت بعدی را انجام داده و حسابات مالی آنان رار تصفیه کنند.

آمریت اطلاعات و ارتباط عامه
18 میزان 1397