dir="rtl"> برگزاری نشست جهت نظارت و بررسی فعالیت‌های “گروندهندلنگ” در میدان‌های هوایی بین‌المللی | Civil Aviation Authority of Afghanistan

برگزاری نشست جهت نظارت و بررسی فعالیت‌های “گروندهندلنگ” در میدان‌های هوایی بین‌المللی

۲۳ حمل ۱۴۰۰
این نشست به رهبری امانزیب انصاری، معین عملیاتی ادارۀ هوانوردی ملکی در حضورداشت رئیس عواید، رئیس اداري و مالي این اداره، آمر تدارکات، و معاون عملیاتی میدان هوایی حامد کرزی برگزار شد که رؤسای میدان‌های هوایی بین‌المللی احمدشاه بابا و خواجه عبدالله انصاری (هرات) به صورت مجازی اشتراک ورزیده بودند.
در این نشست روی چگونگی نظارت از فعالیت ها، عواید و مصارف خدمات گروند هندلنگ در میادین هوایی بین المللی بحث گردید. عواید حاصله از بابت ارایه خدمات گروندهندلنگ در میادین هوایی تاالحال به ارزش ۴.۸ میلیون دالر امریکایی رسیده است که به طور مجموعی عواید آن در سال به ارزش ۱۶ میلیون دالر امریکایی تخمین شده است.
معین عملیاتی ادارۀ هوانوردی ملکی، در نشست امروز فعالیت‌های “گروندهندلنگ” سه میدان هوایی حامد کرزی، احمدشاه بابا و خواجه عبدالله انصاری را که توسط شرکت خدماتی GACC ارایه می‌گردد، مورد بررسی قرار داده و تاکید نمود تا مصارف کاهش یافته و عواید افزایش گردد.
در این نشست تصمیم برآن شد که فعالیت‌های عملیاتی و هم‌چنان مصارف و عواید شرکت خدماتی GACC مورد بررسی و نظارت مسئولان قرار داشته و برای شفافیت آن، میکانیزم مشخص جمع‌آوری عواید تهیه گردد.
آمریت اطلاعات و ارتباط عامه