dir="rtl"> دیدار رئیس اداره هوانوردی ملکی از پروژه های در حال کار در میدان هوایی بین المللی حامد کرزی | Civil Aviation Authority of Afghanistan

دیدار رئیس اداره هوانوردی ملکی از پروژه های در حال کار در میدان هوایی بین المللی حامد کرزی

محمود شاه حبیبی رئیس اداره هوانوردی ملکی از جریان کار پروژه های میدان هوایی بین المللی حامد کرزی دیدار کرد. در این دیدار شماری از رئیسان این اداره نیز حضور داشتند. رئیس اداره هوانوردی ملکی ضمن بازدید و نظارت از جریان کار چند پروژه از جمله پروژه پارکینک وسایط و وی آی پی با کارمندان شرکت های قراردادی نیز، روی نحوه تطبیق پروژه ها، صحبت کرد.


رئیس اداره هوانوردی ملکی به تیم انجینیری این اداره هدایت داد تا از جریان تطبیق تمام پروژه ها نظارت دقیق و مستمر داشته باشند تا مطابق به مفاد قرارداد، کار آن پیش برده شده و در موعد زمانی تعیین شده، ختم شود.
گفتنی است که کار احداث پارکینگ های میدان هوایی بین المللی حامد کرزی به پایان رسیده و با بهره برداری این پروژه علاوه بر تقویت نحوه مدیریت وسایط و سهولت های تازه برای مسافرین، زمینه برای افزایش عواید نیز فراهم می شود.

آمریت اطلاعات و ارتباط عامه
11 اسد 1397