dir="rtl"> اشتراک رئیس اداره مستقل هوانوردی ملکی افغانستان در کنفرانس تطبیق تجارت که توسط اتاق های تجارت افغان- امریکا در واشنگتن دی سی برگزار شده بود | Civil Aviation Authority of Afghanistan

اشتراک رئیس اداره مستقل هوانوردی ملکی افغانستان در کنفرانس تطبیق تجارت که توسط اتاق های تجارت افغان- امریکا در واشنگتن دی سی برگزار شده بود

محمود شاه حبیبی رئیس اداره مستقل هوانوردی ملکی در کنفراس سالانه اتاق های تجارت افغان – امریکا که در واشنگتن دی سی امریکا برگزار شده بود؛ اشتراک کرد.
رئیس اداره مستقل هوانوردی ملکی در این کنفرانس در مورد وضعیت هوانوردی و فرصت های سرمایه گذاری در این سکتور سخنرانی کرده و پریزنتیشنی را در این مورد به اشتراک کنندگان کنفرانس ارائه کرد.


رئیس اداره مستقل هوانوردی ملکی، به تمام سرمایه گذاران پیشنهاد کرد؛ که فرصت های خوب سرمایه گذاری در میدان هوایی بین المللی حامد کرزی و سه میدان هوایی بین المللی دیگر کشور وجود دارد و استفاده از این فرصت ها می تواند به نفع سرمایه گذاری و رشد اقتصاد ملی کشور باشد. آقای حبیبی گفت که این فرصت ها در بخش ساخت ترمینل جدید بین المللی برای مسافرین، ترمینل برای بخش کارگو، هوتل پنج ستاره، مرکز توزیع تیل طیارات، زون صادرات و ایجاد ورکشاب برای طیارات، فراهم شده است.
در حاشیه این کنفرانس رئیس اداره مستقل هوانوردی ملکی تفاهمنامه‌ای را با گریک هارجر مشاورUSAID در زمینه مطالعات امکان سنجی شش پروژه یاد شده امضا کرد.

آمریت اطلاعات و ارتباط عامه
9 ثور 1397