dir="rtl"> بازدید رئیس عمومی اداره هوانوردی ملکی از بخش های مختلف میدان هوایی بین المللی حامد کرزی | Civil Aviation Authority of Afghanistan

بازدید رئیس عمومی اداره هوانوردی ملکی از بخش های مختلف میدان هوایی بین المللی حامد کرزی

داکتر محمد قاسم وفایی زاده رئیس عمومی اداره هوانوردی در حالیکه شماری از رئیسان این اداره نیز حضور داشتند از بخش های مختلف میدان هوایی بین المللی حامد کرزی باز دید کرد. هدف از این بازدید که صبح امروز (دوشنبه ۱۳ حوت) انجام شد، بررسی وضعیت کاری و فعالیت های روزانه های کارمندان میدان هوایی بین المللی حامد کرزی عنوان می شود.

رئیس عمومی اداره هوانوردی ملکی در این بازدید، با کارمندان هر بخش به صورت جداگانه دیدار کرده و جهت بهبود روند فعالیت ها و فراهم کردن سهولت های بیشتر برای مسافرین، هدایات لازم را صادر کرد.
رئیس عمومی اداره هوانوردی ملکی در مجلسی با حضور مسوولان بخش اداری و قومندان پولیس سرحدی و سایر مسوولان بخش امنیتی میدان هوایی بین المللی حامد کرزی، هدایت داد تا هماهنگی های شان را بیشتر کرده و تدابیر لازم را در زمینه های امنیتی اتخاذ کنند.
گفتنی است که در این دیدار رئیس عمومی اداره هوانوردی به صورت جداگانه شخصاَ تمامی دستگاه های چک و کنترول بخش امنیتی میدان هوایی بین المللی حامد کرزی را ارزیابی کرده و هدایت داد تا آمادگی های لازم تخنیکی و مسلکی در زمینه گسترش یابد.
آمریت اطلاعات و ارتباط عامه
۱۳ حوت