dir="rtl"> نشستی به منظور انتقال استیشن های بخش هواشناسی از وزارت انرژی و آب به اداره مستقل هوانوردی ملکی | Civil Aviation Authority of Afghanistan

نشستی به منظور انتقال استیشن های بخش هواشناسی از وزارت انرژی و آب به اداره مستقل هوانوردی ملکی

در این نشست که با اشتراک محمود شاه حبیبی رییس عمومی اداره مستقل هوانوردی ملکی٬ معین وزارت انرژی و اب و برخی از روئسای دو اداره برگزار شد؛ روی انتقال استیشن های هواشناسی به اداره مستقل هوانوردی ملکی بحث و صحبت های همه جانبه صورت گرفت.


در این جلسه به روئسای بخش های مربوطه هدایت داده شد تا در همکاری با بانک جهانی اقدامات را به منظور انتقال استیشن های هواشناسی روی دست بگیرند.
قابل ذکر است که ریاست هواشناسی اداره مستقل هوانوردی ملکی کشور٬ مسوولیت عرضه خدمات هواشناسی را به عهده دارد و در این اواخر پیشرفت های خوبی در این بخش حاصل شده است.

آمریت اطلاعات و ارتباط عامه
۲۶ جدی ۱۳۹۶