dir="rtl"> بحث و رایزنی در خصوص اعمار مرکز امنیتی و تعمیر مدیریت ترافیک هوایی میدان هوایی بین المللی حامد کرزی | Civil Aviation Authority of Afghanistan

بحث و رایزنی در خصوص اعمار مرکز امنیتی و تعمیر مدیریت ترافیک هوایی میدان هوایی بین المللی حامد کرزی

نشستی به منظور بحث و رایزنی در خصوص اعمار مرکز امنیتی و تعمیر مدیریت ترافیک هوایی میدان هوایی بین المللی حامد کرزی به ریاست محمود شاه حبیببی رئیس اداره مستقل هوانوردی ملکی، برگزار شد. در این نشست نمایندگان موسسه جایکا که مربوط به کشور دوست جاپان می شود و هم چنان تیم انجینیری اداره مستقل هوانوردی ملکی نیز اشتراک داشتند.
در این دیدار پیرامون دیزاین ابتدایی مرکز امنیتی میدان هوایی بین المللی حامد کرزی و در نظر گرفتن ساحه بیشتر برای این بخش، بحث و گفتگو شده و نمایندگان موسسه محترم جایکا وعده سپردند که به زودترین فرصت، دیزاین ابتدایی آن را آماده کرده و به رهبری این اداره پیشکش خواهند کرد.
هم چنان فیصله شد تا بخش چک و بررسی کارگوی میدان هوایی بین المللی حامد کرزی نیز در مرکز امنیتی شامل شده و تمام معیارها و استندردهای بین المللی در آن مدنظر گرفته شود.


از سوی هم موضوع اعمار تعمیر مدیریت ترافیک هوایی نیز مورد بحث و بررسی قرار گرفته و تاسیس آن از ضرورت های مهم میدان هوایی بین المللی کرزی خوانده شد.
گفتنی است که کشور دوست جاپان هزینه اعمار پروژه مرکز امنیتی میدان هوایی بین المللی حامد کرزی را تعهد کرده و قرار است بخشی از وسایل و تجهیزات مربوط به آن را نیز کمک کند.
در پایان این نشست، محمود شاه حبیبی رئیس اداره مستقل هوانوردی ملکی به تمام بخش های مربوطه هدایت داد تا مطابق به استندردهای بین المللی و انجینیری موضوع اعمار تاسیسات مربوط به میدان هوایی بین المللی حامد کرزی را تعقیب کرده و از آن نظارت همه جانبه داشته باشند. هم چنان رییس اداره مستقل هوانوردی از همکاری و کمک های کشور دوست جاپان با این اداره اظهار قدردانی کرد.
آمریت اطلاعات و ارتباط عامه
30 جوزای 1397