انجنیر یما یاری وزیر ترانسپورت هنگام برگشت از سفرش در ولایت هرات طرح ساخته شده از لوگوی وزارت ترانسپورت را افتتاح کرد.

وزیر ترانسپورت از این ابتکار ریاست میدان هوایی بین المللی هرات ستایش کرده گفت که بر اساس فرمان 116 مقام عالی ریاست جمهوری اسلامی افغانستان ادارات سکتور ترانسپورت با هم ادغام شده اند که هدف اساسی آن آوردن اصلاحات، مبارزه علیه فساد، تسریع روند عرضه خدمات، تامین مصئونیت و انسجام بیشتر امورات اداری بخش ترانسپورت عنوان می شود.

آقای یاری به مسوولان میدان هوایی بین المللی هرات هدایت داد تا در عرضه خدمات بهتر، آوردن سهولت ها برای مسافران توجه جدی کرده و در امر هماهنگی و همکاری ادارات بخش سکتور ترانسپورت کوشا باشند.
آمریت اطلاعات و ارتباط عامه