dir="rtl"> اعلامیه اداره هوانوردی ملکی در مورد ادعای گلبدین حکمتیار، رهبر حزب اسلامی افغانستان | Civil Aviation Authority of Afghanistan

اعلامیه اداره هوانوردی ملکی در مورد ادعای گلبدین حکمتیار، رهبر حزب اسلامی افغانستان

3 دلو 1399
آقای حکمتیار در خطبه های نماز جمعه امروز گفته است که طیاره های بی نام و نشان در میدان هوایی بین المللی حامد‌کرزی در کابل نشست و برخاست می کند که در قاچاق دست دارند و امنیت آن از سوی نیروهای خاص تامین می شود و در هنگام نشست و بارگیری این طیارات از کارمندان امنیتی میدان هوایی خواسته می شود تا ساحه را ترک کنند.
اداره هوانوردی ملکی این ادعا را رد نموده و اذعان میدارد که تمام پرواز های ملکی تابع اجازه قبلی از این اداره بوده و بعد از مشخص شدن هدف پرواز، مسافر و کارگو مطابق مقررات بین المللی و قوانین داخلی مربوطه اجازه داده می شوند. هیچ طیاره ای بدون نام و نشان و کال ساین مشخص، مطابق مقررات بین المللی اجازه نشست و برخاست در میدان های هوایی ملکی کشور را بدست آورده نمی تواند.
خدمات امنیت هوانوردی شامل چک و بررسی مسافر و محموله ها و گروند هندلنگ در این میدان هوایی از سوی شرکت قراردادی خارجی به پیش برده می شود که مطابق پروسیجر های تعریف شده سازمان ایکاو و انجمن آیاتا صورت می گیرد. همه ساله هزار ها کیلوگرم طلا و مواد مخدر و اسعار خارجی در جریان تلاشی و بررسی بخش امنیت هوانوردی کشف و ضبط می گردد و به بخش های مربوطه تحویل داده می شود. میادین هوایی افغانستان سخت ترین تدابیر امنیتی و بررسی مسافر و کارگو را دارا بوده و تغییر شرکت قراردادی نیز به هدف تقویت سیستم های امنیتی و چک و تلاشی صورت گرفته است. نیروهای امنیتی کشور بجز نظارت جدی از روند کاری و عملیاتی میدان، حق دخالت در امور امنیت هوانوردی و هندلنگ و یا وارد نمودن استثنائات در روند کاری شرکت و پروسیجر عملیاتی میدان هوایی را ندارند.
پرواز های شرکت های قرار دادی ناتو و ماموریت قاطع مطابق موافقت نامه SOFA از این روند مستثنی بوده و مطابق موافقت نامه یاد شده صورت می گیرد. در کنار آن پرواز های نظامی نیز تنها پرواز عملیاتی داخلی بوده و امکان پرواز بین المللی و خروج از کشور را ندارند.
بناء ادعای یاد شده صرف بر اساس شایعات و گمانه زنی های بی پایه استوار بوده و حقیقت ندارد. این اداره از تمام بزرگان سیاسی می خواهد تا با توجه به جنبه های کاملا تخنیکی چنین موضوعاتی، قبل از اشاعه عمومی آن، موضوع را با این اداره شریک ساخته و حصول اطمینان نمایند تا به اعتماد عامه و اعتبار نهادهای رسمی بر اساس شایعات واهی لطمه و صدمه وارد نگردد.
با احترام
اداره هوانوردی ملکی افغانستان