dir="rtl"> جلسه هماهنگی برای عملی سازی پروژه توسعه میدان هوایی بین المللی هرات تحت ریاست داکتر محمد قاسم وفایی زاده، رئیس اداره هوانوردی ملکی دایر گردید | Civil Aviation Authority of Afghanistan

جلسه هماهنگی برای عملی سازی پروژه توسعه میدان هوایی بین المللی هرات تحت ریاست داکتر محمد قاسم وفایی زاده، رئیس اداره هوانوردی ملکی دایر گردید

در این جلسه که با حضور داکتر ماورو جیروتی، رئیس سازمان همکاری های ایتالیا در افغانستان و مسئولین اداره هوانوردی ملکی دایر گردید، رئیس اداره هوانوردی ملکی عملی سازی پروژه معیاری سازی و توسعه میدان هوایی بین المللی هرات را موضوع عاجل عنوان نمود و گفت که رمپ این میدان در وضعیت مناسب نیست و ظرفیت ترمینال آن نیز پاسخگوی حجم ترافیک موجود نمی باشد. وی افزود که به علاوه، پروسه سرتیفیکیشن میدان های هوایی در برنامه اداره هوانوردی ملکی قرار دارد که بدون تطبیق این پروژه امکان ندارد.


رئیس سازمان همکاری های ایتالیا نیز با تایید وضعیت موجود در میدان هوایی بین المللی هرات و ضرورت تطبیق پروژه یاد شده ابراز داشت که با تعدیل مواد موافقت نامه مالی در مورد قرضه طویل المدت کشور ایتالیا و تکمیل دیزاین تاسیسات میدان هوایی هرات، مراحل بعدی پروژه مورد تطبیق قرار خواهد گرفت.
قابل یادآوری است که پروژه توسعه میدان هوایی بین المللی هرات به ارزش ۳۸ میلیون یورو از مدرک قرضه طویل المدت ایتالیا قرار است در ظرف دو سال تطبیق شود.

آمریت اطلاعات و ارتباط عامه
۲۱ دلو ۱۳۹۸