dir="rtl"> دور نخست برنامۀ ظرفیت‌سازی مفتشین هوانوردی ملکی افغانستان از سوی اتحادیۀ بین‌المللی “آیاتا” به اتمام رسید | Civil Aviation Authority of Afghanistan

دور نخست برنامۀ ظرفیت‌سازی مفتشین هوانوردی ملکی افغانستان از سوی اتحادیۀ بین‌المللی “آیاتا” به اتمام رسید

۱۹ حمل ۱۴۰۰
۲۲ تن از مفتشین (Inspectors) و کارمندان تخنیکی و مسلکی در انستیتوت هوانوردی ملکی کشور، تصدیق نامه‌های برنامۀ ظرفیت سازی دو هفته‌ای را که توسط سازمان بین‌المللی “آیاتا” برگزار شده بود، به‌دست آوردند. اشتراک‌کننده‌گان در این برنامه (ورکشاپ) با مربیان خارجی که از طرف سازمان “آیاتا” معرفی شده اند، آموزش می‌بینند.
قرار است تیم دوم کارمندان که شمار آنها به ۲۰ تن می‌رسد بعد از ماه رمضان، این بخش (ابتدایی) برنامه را فرا بگیرند.
برنامۀ ظرفیت‌سازی مفتشین (Inspectors) و کارمندان تخنیکی و مسلکی در چهارده بخش، یکی از بهترین برنامه‌های آموزشی در تاریخ هوانوردی کشور است که برای ۵۵ تن از کارمندان هوانوردی ملکی به مدت یک‌سال برگزار می‌گردد. برگزاری این برنامه در مراحل سه‌گانۀ ابتدایی (Basic Training)، آموزش تخصصی (Specialized Training) و آموزش عملی در جریان کار (On the Job Training) راه‌اندازی می‌شود.
این برنامه با تلاش معینیت عملیاتی اداره هوانوردی ملکی و تحت نظر این معینیت، در همکاری سازمان حمل و نقل بین المللی هوایی (IATA) و حمایت مالی (USAID)، راه‌اندازی می‌گردد.
محمدنسیم صمیم، رئیس انستیتوت هوانوردی ملکی و انجنیر همایون ستانکزی، رئیس مصئونیت پرواز نیز از برگزاری این برنامه ابراز قدردانی نموده، آنرا در زمینۀ معیاری‌سازی این اداره با الزامات سازمان بین‌المللی “ایکاو” مؤثر عنوان کردند.
برنامۀ ظرفیت‌سازی مفتشین (Inspectors) و کارمندان تخنیکی و مسلکی تا پایان سال ۲۰۲۱ جریان خواهد داشت که در این مدت ۵۵ تن از کارمندان تخنیکی و ملکی در سه دورۀ‌ آموزشی به فراگیری مهارت‌های مصئونیتی و تخنیکی که در عملیات پرواز کاربرد دارد تحت نظر ترینران خارجی که از طرف سازمان حمل و نقل بین المللی هوایی (IATA) معرفی شده اند، به شکل نظری و عملی می‌پردازند.
گفتنی است که بخش عمدۀ آموزش های عملی با استفاده از امکانات تخنیکی انستیتوت هوانوردی مانند دستگاه Tower Simulator در داخل کشور و بخشی آن در بیرون از کشور اجرأ خواهد شد.
آمریت اطلاعات و ارتباط عامه