dir="rtl"> دیدار معاون سفیر ایتالیا با رئیس عمومی اداره هوانوردی ملکی | Civil Aviation Authority of Afghanistan

دیدار معاون سفیر ایتالیا با رئیس عمومی اداره هوانوردی ملکی

داکتر محمد قاسم وفایی زاده رئیس عمومی اداره هوانوردی ملکی در دفتر کارش با داکتر البرتو پترنگیلی معاون سفارت ایتالیا در افغانستان دیدار کرد.

در این دیدار که رئیس دفتر همکاری های انکشافی ایتالیا و همکاران تخنیکی شان نیز حضور داشتند، روی امکان سنجی میدان هوایی بین المللی ولایت هرات که توسط شرکت تکنیتال صورت گرفته بود؛ مفصلا بحث صورت گرفت. در این دیدار قرار بر این شد که در جلسه تخنیکی که هفته آینده قرار است برگزار شود روی گزینه که جواب گوی نیازمندی های کوتاه مدت و دراز مدت ترانسپورت هوایی و سهولت ها برای مسافرین و کارگو از میدان هوایی بین المللی ولایت هرات باشد، به صورت معیاری و استندرد بحث و تبادل نظر صورت گیرد. از طرف اداره وعده سپرده شد که برعلاوه قرضه دراز مدت ایتالیا در ساخت میدان متذکره، از بودجه انکشافی دولت هم در ساخت ترمینل جدید و تسهیلات بهتر این میدان تهیه نمایند.
آمریت اطلاعات و ارتباط عامه
22 حمل 1398